ข้าพเจ้านางสาวอนุสรา กองไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ในตำบลบ้านด่านมีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน ซึ่งในหมู่บ้านแต่ละหมู่จะมีแหล่งทรัพยากรที่สำคัญแตกต่างกันออกไป ทางผู้สำรวจได้มีข้อมูลสำรวจดังนี้ 1.ป่าไม้/ป่าไม้ชุมชน , 2.น้ำตก , 3.แหล่งโบราณสถานเก่าแก่ , 4.วัด , 5.แม่น้ำ/ห้วย/หนองบึง/อ่างเก็บน้ำ , 6. แร่/สินในดิน และสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจและทำแบบสอบถามเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนในตำบลบ้านด่าน จำนวน 755 หลังคาเรือน พบว่าประชากรส่วนใหญ่ให้ข้อมูล วัดเป็นแหล่งทรัพยากรที่พบว่ามากที่สุดเป็นลำดับแรกจำนวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 % รองลงมา คือ แม่น้ำ/ห้วย/หนองบึง/อ่างเก็บน้ำ จำนวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 % และแหล่งทรัพยากรที่พบน้อยที่สุด คือ ป่าไม้/ป่าไม้ชุมชน จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 % ส่วนหัวข้อน้ำตกและแร่/สินในดิน ในเขตตำบลบ้านด่านยังไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 %

จากการที่ผู้สำรวจได้ลงพื้นที่สำรวจสอบถามแหล่งทรัพยากรที่สำคัญในชุมชนตำบลบ้านด่าน ควรมีการสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาวัดให้มีความเจริญมากขึ้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ควรมีการส่งเสริมการปลูกป่าในชุมชน มีการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความสะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี โดยเบื้องต้นให้ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วม หลังจากนั้นควรมีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยส่งเสริมตามลำดับ

อื่นๆ

เมนู