ข้าพเจ้านางสาวอนุสรา กองไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ในตำบลบ้านด่านมีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน ซึ่งในหมู่บ้านแต่ละหมู่จะพบว่าวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่มีการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตรผสมผสาน และหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีวัดประจำหมู่บ้าน แต่ละวัดมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์แตกต่างออกกันไป

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลบ้านด่าน พบว่าในตำบลบ้านด่านมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม แต่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรน้อยและยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากเท่าไร สถานที่นั้นคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษ หรือรู้จักกัน สวนผักบ้านโนนสวรรณ์ และในตำบลบ้านด่านยังมี วัด ศาสนสถาน ภาษาถิ่นและวัฒนธรรมในท้องถิ่นแตกต่างกันออกไป เช่น วัดเกาะแก้วธุดงคสถานหรือวัดระหาน จุดเด่นก็จะมี พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ ศรีบุรีรัมย์ เป็นพุทะเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัญเชิญมาจากสามประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ศรีลังกา และมีนกยูงมากมาย    วัดกระดึงทอง จุดเด่นก็คือ หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม หรือ พระราชปัญญาวิสารัท เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) ซึ่งพุทธศาสนิกชนรู้จักกันในนาม หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ซึ่งมีคนรู้จักและนับถือกันจำนานมาก วัดบ้านตะโคง จุดเด่นคือ พระเจดีย์สันติคุณ และมีภาษาถิ่นที่พูดแตกต่างกันออกไป เช่น ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาส่วย

จากการที่ผู้สำรวจได้ลงพื้นที่สำรวจสอบถามแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมในชุมชนตำบลบ้านด่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนทางวิชาการ เช่น การจัดอบรมผู้ประกอบการหรือบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ความเข้าใจส่งเสริมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หรือการ    โปรโมทสถานที่ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น หรือการจัดกิจกรรมพัฒนาการเกษตร แลกเปลี่ยนความรู้ ส่วนวัด หรือ ศาสนสถาน ควรเชื้อเชิญให้ชาวบ้านหรือคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันสำคัญต่าง ๆ เช่นวันเข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น เป็นการโปรโมทสถานที่อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู