ข้าพเจ้า: นายกฤษณะชัย แขวรัมย์ ประชาชนทั่วไป ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:พยาบาลศาสตร์ NS01 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เงินทุน คือ เงินที่องค์การธุรกิจหรือสถาบันการเงินจัดหามาเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจาการลงทุนอย่างคุ้มค่าเงินทุนมีความสำคัญต่อธุรกิจเพราะเป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มตั้งกิจการและระหว่างดำเนินกิจการเงินทุนทำให้การผลิตการซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว

จากผลสำรวจที่ได้รับจากชาวบ้านตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่แหล่งเงินทุนจะเป็นของตัวเองจำนวน 345 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมากู้ยืมบางส่วนจำนวน 131 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.2 อื่นๆ จำนวน 71 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6 และน้อยที่สุดคือ กู้ยืมทั้งหมด จำนวน 24 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.9 แหล่งเงินทุนเหล่านี้ล้วนมีที่มาที่แตกต่างกันออกไป เช่น ได้จากการทำธุรกิจของตนเอง เช่น จากการค้าขาย การปลูกผักขาย การทำการเกษตร การเปิดอู่ซ่อมรถ เป็นต้น แล้วนำเงินทุนที่ได้จากการทำธุรกิจมาทำการต่อยอดในธุรกิจอื่นๆบ้างก็มีการกู้ยืมจากญาติพี่น้อง จากสถาบันเงิน เช่น จากธนาคาร ซึ่งการที่จะได้เงินทุนจากสถาบันการเงินนั้นๆผู้กู้นั้นจำเป็นต้องทำตามกฏหรือนโยบายที่ทางสถาบันการเงินตั้งไว้คือจะต้องมีหลักประกันในการกู้ยืม เช่น ที่ดิน รถ บ้าน ทองคำ เพื่อง่ายต่อการต่อรองในการที่จะนำเงินทุนออกมาใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำธุรกิจของตนหรือกู้ยืมมาเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น เพื่อซื้ออาหาร ส่งเสียบุตรหลานเรียนหนังสือ การรักษาพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้เงินทุนที่ได้รับมาผู้กู้ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่ทางผู้เป็นเจ้าของเงินกำหนดเพื่อไม่ไห้ทรัพย์สินที่ได้ทำการยื่นกู้ไว้ตกเป็นของสถาบันการเงิน นายทุน ที่ได้ทำสัญญาตอนกู้เงินไว้นั้นเอง

จะเห็นได้ว่าแม้ชาวบ้านตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่จะมีเงินทุนเป็นของตนเองในการประกอบธุรกิจต่างๆแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ยังต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน นายทุน เพื่อมาใช้ในการทำธุรกิจ การใช้ชีวิตประจำวัน ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ฉะนั้นการกู้ยืมเงินย่อมมีทั้งผลดีและผลเสียก่อนที่เราจะทำการกู้ยืมเงินควรพิจารณาให้รอบคอบเอาตามที่กำลังของตนไม่โลภมากเกินไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานึกเสียใจในภายหลังกับสิ่งที่จะต้องเสียไปในอนาคต

   

อื่นๆ

เมนู