NS01 สำรวจแผนที่และธรรมชาติ วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน) ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน

ข้าพเจ้า นางสาวบุศราภรณ์ บุญครอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (หลักสูตร:NS01)ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงาน พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้สำรวจแผนที่บริเวณวัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างของวัดระหาน โดยวัดระหานมีพื้นที่ทั้งหมด 66 ไร่ แบ่งออกเป็น 4 เกาะ ได้แก่ เกาะแก้ว เกาะกระต่าย เกาะตะเคียน และเกาะแม่ชี
วัดระหานเป็นวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น พระมหาธาตุเจดีย์ ศาลากลางเปรียญ เมรุ กุฏิพระสงฆ์ กุฏิแม่ชี ศาลาหลวงพ่อองค์ดำ เป็นต้น

เส้นทางธรรมชาติบริเวณวัดมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์เป็นอย่างมากทั้งทางชีวภาพและทางกายภาพ ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต พืช สัตว์ เห็ด รา จุลินทรีย์ ดิน น้ำ แสงและอุณหภูมิ ลักษณะโดยรวมของวัดมีลักษณะคล้ายเกาะ มีธารน้ำตะโครงไหลผ่านอย่างคดเคี้ยว มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิด มีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่จำนวนมากและมีความหลากหลายทางพันธุ์ไม้

การสำรวจแผนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมด เพราะถ้าไม่ทราบขนาดที่แท้จริงของพื้นที่ก็จะไม่สามารถกำหนดจุดของสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง การสำรวจพื้นที่นอกจากจะทราบอณาบริเวณของวัดระหานแล้วยังได้สัมผัสธรรมชาติ ต้นน้ำ ลำธาร และต้นไม้นานาพันธุ์ อีกทั้งยังมีนกยูงและสัตว์ป่าตัวเล็กตัวน้องหรีดหริ่งเรไรส่งเสียงชวนให้หลงไหลไปกับธรรมชาติ

หลังจากที่ได้สำรวจพื้นที่เสร็จสิ้นแล้วพบว่าวัดระหานเป็นวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก และมีจุดเด่นที่น่าสนใจอันได้แก่ มหาธาตุเจดีย์ศรีบุรีรัมย์ ธรรมชาติบริเวณวัด และนกยูงอีกหลายร้อยตัว เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วทางผู้สำรวจะนำข้อมูลไปจัดทำแผนที่และเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู