คุณลักษณะที่ดีในอาชีพมัคคุเทศก์ตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวชลิตา ฤทธิรงค์ บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ในเดือน กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมงานได้วางแผนและเตรียมข้อมูลการจัดโครงการท่องเที่ยววัดบ้านระหานที่ตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ทำการสำรวจพื้นที่ป่าและบริเวณรอบวัด เและทำการปรับภูมิทัศน์วัดบ้านระหานโดยนำกลุ่มชาวบ้านและคณะทีมงานเข้าไปทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และที่อยู่ของนกยูงให้ดูสวยงามและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ในเดือนตุลาคมนี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนบทความเรื่อง คุณลักษณะที่ดีในอาชีพมัคคุเทศก์ตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอาชีพมัคคุเทศก์และนักสื่อความหมายย่อมอยู่คู่กับการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ หรือ ไกด์นำเที่ยว ถือว่าเป็นอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับชาวบ้านตำบลบ้านด่าน ซึ่งเป็นผู้นำทาง และยังเป็นทูตวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราว แนะนำ บอกเล่า นำพานักท่องเที่ยวให้คล้อยตามไปกับชีวิตและจิตวิญญาณแห่งสถานที่นั้น ๆ  และช่วยดูแลองค์ประกอบทุกอย่างให้การเดินทางทุกครั้งราบรื่น ฉะนั้นคุณลักษณะที่ดีในอาชีพมัคคุเทศก์มีดังนี้

                  

1.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ พร้อมที่จะบริการเสมอ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเห็นอกเห็นใจ ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องอดทดอดกลั้น ไม่แสดงอารมณ์และกริยามารยาทที่ไม่ดีออกมาให้นักท่องเที่ยวเห็น ต้องควบคุมอารมณ์ของตนเองได้

๒. บุคลิกภาพดี แต่งกายโดยคำนึงถึงความสะอาดเรียบร้อย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ เพราะเป็นศาสนสถานที่ และ มีคำพูดที่ควรระมัดระวังการใช้ถ้อยคำให้สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้คำหยาบหรือคำที่มีความหมายสองแง่สองมุม

๓. ความรู้ดี จะต้องรู้เกี่ยวความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปที่สำคัญของวัดระหานเช่น การบริการ เส้นทางนำเที่ยว สถานที่ติดต่อ และประวัติความเป็นมาแต่ละสถานที่ภายในวัดระหาน  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

๔. มีความรักงาน มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากที่สุด อดทนต่อปัญหา พยายามปรับปรุงแก้ไขในส่วนบกพร่องของตนเองและรักษามาตรฐานการทำงานที่ดีให้ได้ตลอดไป

๕. มีศิลปะในการพูด  การพูดมีกฎเกณฑ์สำหรับเรียนรู้และการปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็อาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู้พูดด้วย มัคคุเทศก์ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีสำหรับการอธิบาย การลำดับเนื้อหา ถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รู้จักกาลเทศะ ควรพูดเรื่องใด เวลาใด   ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับเพศ วัย และสถานการณ์

  

       

เมื่อทราบคุณลักษณะที่ดีในอาชีพมัคคุเทศก์และนักสื่อความหมาย ข้าพเจ้าจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์และนักสื่อความหมายขึ้นสำหรับชาวบ้านตำบลบ้านด่านที่ต้องการเรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะมัคคุเทศก์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชม และเข้ามาศึกษาประวัติ วัฒนธรรมต่างๆ และยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม เรื่องเล่าให้คงไว้ศึกษาแก่รุ่นลูกหลานสืบไป

อื่นๆ

เมนู