ข้าพเจ้า: นายกฤษณะชัย แขวรัมย์ ประชาชนทั่วไป ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:พยาบาลศาสตร์ NS01 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                จิตสาธารณะ คือ จิตของคนที่รู้จักความเสียสละความร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมตลอดจนช่วยกันดูแลรักษาให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ตลอดจนร่วมมือกระทำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหาแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นจิตสาธารณะทำความสะอาดจัดภูมิทัศน์ร่วมกับชาวบ้านระหารหมู่ที่ 18 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ภายในวัดระหาน(เกาะแก้วธุดงคสถาน) และบริเวณรอบ ๆ มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษาประจำปีวันที่ 21 ตุลาคม 2564 อีกอย่างคือการทำให้บริเวณวัดดูร่มรื่นสบายตาแก่ผู้ที่เข้ามาทำบุญรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ นกยูง จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ สงบ เย็นสบายล้อมรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมอีกด้วย

จากการกล่าวข้างต้นนอกจากจะลงมือปฏิบัติแล้วเรายังจำเป็นต้องมีการพัฒนาจิตสาธารณะด้วยซึ่งต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนจากนั้นค่อยนำมาถ่ายทอดให้แก่เด็ก ๆได้มีความรู้ ความเข้าใจนึกถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะคอยชี้แนะในสิ่งที่ถูกที่ควรนอกจากการปลูกฝังให้เด็กมีจิตสาธารณะแล้วควรปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่รู้จักการเสียสละการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งนี้ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กด้วยเพื่อที่เด็กจะได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมได้ในอนาคต

อื่นๆ

เมนู