ข้าพเจ้า นางสาวพิชญาภา  ปีตะเสน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
หลักสูตร : NS01 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์ดำรงนั้นเป็นพื้นที่ความหวัง ที่พึ่งพาของประชาชน

“ศูนย์ดำรงธรรม” พื้นที่แห่งความหวังที่พึ่งของประขาชน ได้จัดตั้งขึ้นในศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่บูรณาการทุกส่วนราชการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและเป็นสุข นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งในที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ภารกิจการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม ดำเนินการภายใต้กรอบภารกิจ 7 มิติ ได้แก่

 1. รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรม
 2. บริการเบ็ดเสร็จ ภายในหน่วยงานเดียว ตามคำขอของประชาชน เช่น งานบริการทางทะเบียนบุคคล
 3. บริการรับ-ส่งต่อ เรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ
 4. บริการด้านข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชนต้องการ
 5. บริการให้คำปรึกษา สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
 6. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า พร้อมจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว บูรณาการสรรพกำลังของทุกหน่วยงาน เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดในพื้นที่
 7. ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล สำหรับในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ศูนย์ดำรงธรรม นับก็ยังคงให้บริการผ่าน 4 ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่

 1. ตู้ ปณ.101 ข้อมูล ปณผ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206
 2. โทรศัพท์สายด่วน 1567 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)
 3. เว็บไซต์ www.damrongdham.moi.go.th
 4. แอปพลิเคชัน Dopa help

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงส่วนนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับฟังการเจรจา ไกล่เกลี่ย กับประชาชนที่มาร้องทุกข์ ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายอำเภอบ้านด่าน และปลัดอำเภอ

เมื่อ วันที่  5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรม ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน  จ.บุรีรัมย์

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.50 น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรม ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ และ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรม ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

 

เมื่อวันนี้ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรม ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน  จ.บุรีรัมย์ ประชาชนได้มาขอคำปรึกษากับ นายอำเภอและปลัดอำเภอเกี่ยวกับที่ดิน ต.วังเหนือ บ้านโนนสวรรค์ ที่มีการล้ำเส้น เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตามขั้นตอน

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.50 น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรม ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ประชาชนได้มาร้องทุกข์กับปลัดอำเภอ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตามขั้นตอน

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรม ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ประชาชนได้มาขอคำปรึกษา ความรู้ทางกฎหมาย กับปลัดอำเภอเกี่ยวกับข้อกฏหมายทางแพ่ง และกฎหมายต่างๆในชั้นศาล

วันนี้ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดระหาน (วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน) หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอบ้านด่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านด่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนจิตอาสา 904 วปร. อำเภอบ้านด่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นปฏิบัติงานพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ได้คือ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในด้านการประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นขั้นตอนตามแบบแผ

อื่นๆ

เมนู