1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
  4. NS01 ขยายพันธุ์นกยูงวัดระหานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

NS01 ขยายพันธุ์นกยูงวัดระหานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า นายยุทธพิชัย  ปักกาเวสา บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) อยู่ที่ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ภายในวัดประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะขององค์พระมหาเจดีย์ เป็นศิลปะประยุกต์ร่วมสมัย ภายในวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน เป็นสถานที่สงบร่มรื่น และยังมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ นกยูงจำนวนมากที่อาศัยอยู่ภายในวัด

จากการที่ได้ลงไปสำรวจนกยูงสายพันธุ์อินเดียที่วัดระหาน จำนวนประมาณ 300ตัว ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่วัดประมาณ 66 ไร่  พบว่าปัญหาการผสมพันธุ์นกยูง คือทางวัดมีการเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติมานานเกิด 10ปี ทำให้เกิดการผสมพันธ์กันเอง (inbreeding) ทำให้เกิดการผิดเพี้ยนของยีน นกยูงที่เกิดมาจะมีลักษณะด้อย ไม่แข็งแรง ไม่มีความสวยงาม ตัวเล็ก และสีผิดเพี้ยนไปจากเดิม

 

การเพาะและขยายพันธ์นกยูงก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มจำนวนนกยูง และทำให้มีความสวยงามโดดเด่นมากกว่าที่มีอยู่ นกยูงมีลักษณะสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ เพราะเป็นหนึ่งในราชินีแห่งนก คือการ ‘รำแพน’ หาง เพื่อดึงดูดเฉพาะตัวเมียและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชม  จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาการขยายพันธุ์นกยูง กับอาจารย์รัชนี เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ส่วนกลาง และปศุสัตว์จังหวัด  จึงอยากขอความอนุเคราะห์บริจาคพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากสวนสัตว์หรือองค์กรที่สามารถช่วยเหลือได้ เพื่อนำมาเพาะและขยายพันธ์ใหม่เพื่อให้นกยูงชุดใหม่ไปผสมกับนกยูงที่อยู่ภายในวัด  นกยูงอินเดียจะเพาะขยายพันธุ์ได้ โดยปกตินกยูงจะผสมพันธุ์และให้ไข่เพียงปีละครั้งเท่านั้น สำหรับนกยูงตัวผู้ที่จะใช้เป็นพ่อพันธุ์ควรจะมีอายุ 2-3 ปีขึ้นไป ในขณะที่ตัวเมียจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 2 ปีครึ่ง ความพร้อมของการผสมพันธุ์ขึ้นอยู่กับการให้อาหาร และการเลี้ยงดูเป็นสำคัญ การผสมพันธุ์จะใช้ตัวผู้ : ตัวเมียได้มากถึง 1-5 ตัว ซึ่งทางวัดจะสร้างกรงพ่อแม่พันธุ์เพื่อผสมพันธุ์ เมื่อได้ไข่แล้วก็จะนำไข่เข้าตู่ฟักไข่อัตโนมัติ หลังจากที่ไข่ฟักเป็นตัวก็จะนำมาอยู่ในกรงอภิบาลโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ ช่วงที่ 1-2 เดือน ช่วงที่2 3-5 เดือน ช่วงที่3 6-12 เดือน เมื่อนกยูงโตพอที่จะหากินเองได้ตามธรรมชาติ

ดังนั้นการขยายพันธุ์นกยูงของวัดระหานจึงเป็นการร่วมมือของคนในชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยทีมงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราภัฏบุรีรัมย์ NS01 จะเข้าไปช่วยผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอบ้านด่าน วางแผนงานและดำเนินการแก้ปัญหานกยูงภายในวัด เพื่อพัฒนาวัดระหานให้กลับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสู่ระดับประเทศต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู