ข้าพเจ้า นางสาวกัญธนาญา เฮ่ประโคน ประเภทภาคประชาชน

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

 

วัดระหานเป็นวัดที่มีชื่อเสียงประจำอำเภอบ้านด่าน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด 66 ไร่ มีคลองน้ำล้อมรอบพื้นที่วัดคล้ายเกาะ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “วัดเกาะแก้ว” หรือ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน เมื่อเข้าไปในวัดจะเห็นความถึงร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์ ความสวยงามของพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ และนกยูงที่เป็นจุดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมความสวยงามภายในวัด นอกจากความสวยงามแล้วทางวัดยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาความ

เดือนร้อนของสุนัขที่อาศัยอยู่ภายในวัด

จากการลงสำรวจพื้นที่วัดระหาน ผู้ปฎิบัติงานมองเห็นปัญหาที่สร้างความเดือนร้อนให้กับทางวัดเป็นอย่างมาก และต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาเกี่ยวกับสุนัขที่อาศัยอยู่ภายในวัดที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการแพร่พันธุ์ของสุนัขภายในวัด และจากการนำสุนัขมาทิ้งที่บริเวณวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตของชาวบ้านหรือจากชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานลงสำรวจพบว่า มีสุนัขที่อาศัยอยู่ภายในวัดทั้งหมด 44 ตัว ฉีดวัคซีน 3 ตัว ยังไม่ได้ฉีด 33 ตัว, ทำหมัน 13 ตัว ยังไม่ได้ทำ 31 ตัว จากการสอบถามพระอาจารย์ และแม่ชีที่เป็นเจ้าของและผู้ดูแล ได้ข้อมูลว่า สุนัขที่อาศัยอยู่สร้างความเดือนร้อน คือ สุนัขจะไล่กัดนกยูงและแย่งอาหารนกยูงเป็นประจำ ซึ่งเป็นปัญหาสะสมมาเรื่อย ๆ และรอการช่วย

เหลือจากปศุสัตว์อำเภอบ้านด่าน

จากปัญหามีการประสานงานกับทางปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางปศุสัตว์ได้มีการลงพื้นที่สำรวจสุนัขภายในวัด ได้ให้พระสงฆ์และแม่ชีที่ดูแลสุนัขลงชื่อยินยอมเพื่อย้ายสุนัขออกจาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถ้ามีค

วามคืบหน้าทางปศุสัตว์อำเภอจะมีการประสานงานกับทางวัดต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู