NS01 Trademark เครื่องหมายการค้าตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน

ข้าพเจ้า นางสาวบุศราภรณ์ บุญครอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (หลักสูตร:NS01)ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานพร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้จัดทำโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ทราบถึงความหมายและหลักวิธีการการออกแบบเครื่องหมายการค้า

– เครื่องหมายการค้าคืออะไร? Trademark (เครื่องหมายการค้า) หมายถึง ตราสินค้าหรือส่วนหนึ่งของตราสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เจ้าของมีสิทธิตามกฎหมายเพียงผู้เดียว เราไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและบุคคลอื่นก็ไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราได้ จังต้องมีการออกแบบโลโก้ เว้นแต่จะมีสัญญาและข้อตกลงต่อกัน (เช่นการควบกิจการ) สัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ หรือหลายส่วนร่วมกัน โดยมีความหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องหมายแสดงถึง ชื่อสินค้าเฉพาะอย่าง หรือทุกประเภทในเครื่องหมายการค้าจะเป็นการแสดงภาพเครื่องหมาย ชื่อ ตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึง อ้างถึง มีความหมายถึงสิ่งใด ๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกัน

– เครื่องหมายการค้าสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่
1.เครื่องหมายการค้า (Trade Mark)
เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักอันนี้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเครื่องหมายการค้าที่เอาไว้ใช้กับผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ มีความโดดเด่นเฉพาะตัว สามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคนั้นเข้าใจได้ง่าย ๆ ว่าสินค้าของเรานั้นเป็นยี่ห้ออะไร แบรนด์อะไร มีจุดเด่นอะไรบ้างที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น
2.เครื่องหมายบริการ (Service Mark) เป็นเครื่องหมายที่เอาไว้ใช้กับงานด้านบริการต่าง ๆ มีความโดดเด่นเหมือนกับเครื่องหมายการค้า เช่น โลโก้สายการบิน โลโก้ห้องพักโรงแรมต่าง ๆ
3.เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) เครื่องหมายรับรอง เป็นเครื่องหมายที่เอาไว้ใช้รับรอง หรือเอาไว้สำหรับระบุความเกี่ยวข้องของสินค้า-บริการนั้น ๆ ที่เห็นได้ชัดเจนก็จะเป็นเครื่องหมายฮาลาลนี่แหละค่ะ ลูกค้าเห็นปุ๊บก็สามารถเข้าใจได้เลยทันทีว่าสินค้านั้น ๆ คนที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถอุปโภค บริโภคได้
4.เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) เครื่องหมายร่วมเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการที่เอาไว้ใช้ร่วมกันภายในองค์กร หรือภายในบริษัทเดียวกัน

 

– การออกแบบเครื่องหมายการค้า มีหลักการออกแบบดังนี้
1. มีชื่อที่สั้น ออกเสียงง่าย สะดวกต่อการจดจำ
2. มีลักษณะเฉพาะของตัวสินค้า
3. มีเอกลักษณ์ที่สามารถสื่อถึงผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
4. มีความแตกต่างจากเครื่องหมายของผู้อื่น
5. ไม่ขัดต่อกฎหมาย และสามารถนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการค้าได้


หลังจากจบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดต้นทุน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า ได้รับความรู้จากท่านวิทยากรและสามารถนำไปปรับใช้กับชุมชนได้ทั้งการออกแบบโลโก้ขนมข้าวแต๋นและโลโก้การจักสานตะกร้าพลาสติกในชุมชนค่ะ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู