การออกกำลังกายให้เหมาะสมในแต่ละวัยวัยก่อนเรียน และวัยเข้าเรียน

นางสาวเจณจิราภรณ์  วงค์ศรี   ประเภท  ประชาชน

หลักสูตร: NS01 การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน

จากการสำรวจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พบว่าเด็กในช่วงก่อน และวัยเข้าเรียนนั้นเจอผลกระทบในการเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆโดยเฉพาะการวิ่งเล่น และการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวออกแรงหรือออกกำลังที่มีอยู่ในตัวบุคคลด้วยกิจกรรม ต่างๆ เช่น การเดิน การวิ่ง การเล่นกีฬาชนิดต่างๆ ตามความหนักเบาของแต่ละกิจกรรม โดยใช้เวลานานพอ ที่จะทำให้ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต กล้ามเนื้อและกระดูก ได้ถูกกระตุ้นให้ทำกิจกรรมมากขึ้น ส่งผลถึงความแข็งแรงทั้ง สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดีขึ้น

       วัยเด็กก่อนเข้าเรียน ในวัยนี้ควรยึดหลักความต้องการพื้นฐานของเด็กโดยเฉพาะทางอารมณ์จิตใจ และสังคม ควรส่งเสริมให้เด็กมีการติดต่อซึ่งกันและกันและมีอิสระในการเคลื่อนไหว หรือออกกำลังกาย ตามความสนใจ ควรกระตุ้นให้เด็กสนใจต่อการทดลองอย่างใดอย่างหนึ่ง การออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับเด็กวัยนี้คือ การใช้อุปกรณ์และสิ่งของใช้เล็กๆ ใช้เกมง่ายๆ ซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กสนใจและมีส่วนร่วมใน การออกกำลังกายโดยใช้กติกาง่ายๆ เช่น เกมที่เกี่ยวกับการวิ่ง การใช้ลูกบอล ควรมีการเปลี่ยนสถานที่บ้าง เท่าที่จะทำได้ เช่น บริเวณสนามหญ้า ระเบียงห้องหรือกลางแจ้ง หากเป็นได้ควรจัดสถานที่ให้เป็นที่ลาดชัน เนิน          เป็นต้นไม้ หรือกระบะทราย

       วัยเริ่มเข้าเรียน (6 – 10 ปี) กิจกรรมสำหรับเด็กวัยนี้ควรจัดให้เป็นไปในแนวทางที่สามารถ นำไป      สู่เกม หรือการเล่นในระดับสูงขึ้นไปอีก เช่น จากการใช้ทักษะง่ายๆไปสู่การเล่นที่มีเทคนิคต่างๆ จากแบบฝึกง่ายๆ ไปสู่การเล่นหรือการฝึกฝนเพื่อการแข่งขัน โดยทั่วไปเด็กในวัยนี้มีความพร้อมในด้านการที่จะตรวจสอบว่าตนเองมีความสามารถในการเคลื่อนไหวได้มากน้อยแค่ไหน วิธีการออกกำลังกายที่ เหมาะสม คือ การเล่นอย่างมีระเบียบวิธีและเกมต่างๆ

ควรมีการจัดอบรมการให้ความรู้เบื้องต้นของการออกกำลังที่ถูกต้องสำหรับเด็กช่วงวัยก่อนเข้าเรียน และวัยเข้าเรียน พร้อมมีกิจกรรมนันทนาการ เกมสนุกๆที่มีการเคลื่อนไหวให้กับเด็กๆ ได้ปฏิบัติ

           

           

อื่นๆ

เมนู