บทความประจำเดือนพฤศจิกา
เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ข้าพเจ้านางสาวกนกพร จะรอนรัมย์ ประเภท ประชาชน
เริ่มงานวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการประจำตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ได้รับหน้าที่ช่วยดูแลโครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
โดยการที่ดิฉันได้เข้าร่วมอบรมโครงการข้าวแต๋นและโครงการสานตะกร้า จึงทำให้เห็นว่ากลุ่มชาวบ้าน ในโครงการข้าวแต๋นและโครงการสานตะกร้า ยังขาดบรรจุภัณฑ์ในการใส่ผลิตภัณฑ์ของตนเอง

ทางผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้จัดการอบรมโครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขึ้น โดยได้เชิญวิทยากร
รองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาให้ความรู้และช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กลุ่มชาวบ้านที่ทำข้าวแต๋นและสานตะกร้าที่มาเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์
ในวันที่ 16พฤศจิกายน 2564
เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการตลาดในท้องถิ่นในชุมชนสู่การส่งออกสู่ภายนอก ให้มีการเก็บรักษาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ไม่ให้เสียหาย จากการปนเปื้อน จากฝุ่นละออง แมลง คน ความชื้น ความร้อน แสงแดด และ การปลอมปน
ให้สามารถเอื้อประโยชน์ด้านหน้าที่การใช้สอยได้ดี มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเก็บรักษาให้อยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น และยังช่วยสื่อสารรายละเอียดสินค้า ดึงดูดผู้บริโภคให้แสดงถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

หลังจากนั้นได้ให้ชาวบ้านแบ่งกลุ่มกันเป็น 3 กลุ่ม เพื่อแชร์ความคิดและช่วยกัน ออกความคิดเห็นร่วมกัน โดยมี วิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร ชาวบ้าน และผู้ปฏิบัติงาน ได้ช่วยกันออกแบบและเลือกบรรจุภัณฑ์ ที่จะนำไปใช้ กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง

อื่นๆ

เมนู