1. หน้าแรก
 2. พยาบาลศาสตร์
 3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
 4. การขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

การขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้านางสาวกัญญาณี คณาศรี บัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

จากการสำรวจพื้นที่ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าคนในชุมชนตำบลบ้านด่านมีการประกอบอาชีพเสริมไม่ว่าจะเป็นด้านคหกรรมและหัตถกรรม สำหรับด้านหัตถกรรมคนในชุมชนตำบลบ้านด่านมีการสานตะกร้าพลาสติกจำนวน 5 หมู่บ้าน บ้านโคกขาม บ้านโคกวัด บ้านระหาร บ้านโนนสว่างและบ้านหนองหว้าประชาสรรค์ ทางโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ต้องการยกระดับตะกร้าให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เหมาะสมสำหรับชุมชนตำบลบ้านด่าน

 • คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอของชุมชนตำบลบ้านด่าน จะเป็นในนามกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานราชการหรือกลุ่มตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน (การที่ยื่นในนามกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากกว่าการยื่นในแบบอื่น)
 • การขอการรับรอง ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่สถานที่ผลิตตั้งอยู่ พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ตามแบบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด (ให้ยื่นคำขอได้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ของปีงบประมาณเท่านั้น)

เอกสารและผลิตภัณฑ์ที่ต้องแนบส่งในวันยื่นคำขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหัวหน้ากลุ่มสัมมาชีพ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของหัวหน้ากลุ่มสัมมาชีพ
 • ใบรับรองกลุ่มสัมมาชีพที่ทางสำนักพัฒนาชุมชนอำเภออกให้
  ( การที่จะได้รับใบรับรองกลุ่มสัมมาชีพ ภายในกลุ่มต้องมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งและให้เลขาจดบันทึกวาระการประชุมด้วยลายมือแล้วนำไปถ่ายเอกสารพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องและนำไปยื่นกับนักพัฒนาชุมชนอำเภอ )
 • ผลิตภัณฑ์ตะกร้าพลาสติกรุ่นเดียวกันจำนวน 5 ใบ

ดังนั้นกลุ่มสัมมาชีพตำบาลด่านที่ต้องการขอมาตรฐาน มผช. จะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง จดบันทึกวาระการประชุมเพื่อยื่นแก่นักพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้ใบรับรองกลุ่มสำมาชีพมาก่อน และเตรียมเอกสารพร้อมผลิตภัณฑ์ตะกร้าพลาสติกให้ครบตามข้อความข้างต้นให้ครบถ้วนและนำไปยื่นคำขอต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากนั้นรอคิวการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมอุตสาหกรรมไม่เกิน 49 วัน หากผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินจึงถือว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานและจะได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดโครงการยกระดับตะกร้าพลาสติกควรมีเวลาในการจัดอบรมสานตะกร้าให้มากกว่า 1 วัน ให้มีระยะเวลาเก็บรายละเอียด สอนลายตะกร้าที่เป็นที่เป็นเอกลักษณ์หรือคิดลวดลายให้เป็นกลุ่มเฉพาะของคนในชุมชนตำบลบ้านด่าน สำหรับการเตรียมตะกร้าเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ควรให้คนในกลุ่มที่มีฝีมือดีที่สุดเป็นคนจักสารทั้งหมดที่จะนำไปส่งกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อที่จะได้ตะกร้าที่มีน้ำหนักมือในการดึงส้นพลาสติกเท่ากันและควรจักสานตะกร้าขึ้นในเวลาที่ไม่ห่างกันจะช่วยไม่ให้เกิดความแตกต่างของน้ำหนักมือในการดึงเส้นพลาสติก

       

อื่นๆ

เมนู