การคิดต้นทุนการผลิต

ข้าพเจ้า: นายพันธ์ณรงค์  รัถยาภิรักษ์ ประชาชนทั่วไป ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: พยาบาลศาสตร์ NS01 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าพร้อมทีมงาน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ ให้คนในชุมชนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการสานตระกร้า เพื่อประกอบเป็นอาชีพเสริมไม่ว่าจะเป็นในด้านหัตถกรรม คหกรรม  ซึ่งการผลิตแต่ละครั้งของผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นหัตถกรรมหรือคหกรรม ล้วนแต่มีการลงทุนในการผลิตทุกครั้ง และจะกำหนดราคาขายเท่าไหร่จึงจะไม่ขาดทุน ดังนั้นการคำณวนต้นทุนการผลิต จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้ชาวบ้านกำหนดราคาขายที่เหมาะสมได้

การคำนวณต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของระบบบัญชีและการเงินของกิจการ เป็นการบันทึกการวัดผลและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าของกิจการ โดยทั่วไปการคำนวณต้นทุนจะใช้เวลาและลงรายละเอียดมากในกิจการที่ผลิตสินค้าต้นทุนแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ  1. ต้นทุนผันแปร คือต้นทุนที่ผันแปรตามจำนวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย  2. ต้นทุนคงที่คือต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ว่ากิจการจะได้ขายสินค้าหรือไม่ต้นทุนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตามจำนวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย ดังนั้นต้นทุนการผลิตจะประกอบไปด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงานค่าใช้จ่ายในการผลิต วิธีการคำนวณหาต้นทุนการผลิตแบบง่ายมีสูตรดังนี้

การคำนวณแบบง่ายๆนี้เหมาะกับผู้ประกอบการรายเล็กที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์น้อยชนิดเฉก เช่นเดียวกันกับคน ในชุมชนตำบลบ้านด่าน ที่ประกอบอาชีพ ด้านคหกรรม ด้านหัตถกรรม ซึ่งได้แก่ การจักสานไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ และเส้นพลาสติก ในการจัดสานตระกร้า นั้น

 

ดังนั้นหากคนในชุมชนตำบลบ้านด่านที่ประกอบอาชีพเสริมทั้งด้านหัตถกรรม คหกรรมมีความรู้ในการคิดต้นทุนการผลิตจะช่วยให้คนในชุมชนทราบถึงต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายและสามารถนำต้นทุนทั้งหมดของการผลิตมาเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายเพื่อจะได้ทราบว่ามีกำไรหรือขาดทุนในการขายสินค้าอีกทั้งยังช่วยให้สามารถช่วยในการวางแผนในการผลิตแต่ละครั้งได้อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู