สินค้าจักรสานจากเส้นพลาสติกในตำบลบ้านด่าน

ข้าพเจ้า นางสาวจันทรรัตน์ ฮวดศรี ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

การส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะของชุมชนในตำบลบ้านด่านประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ในเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ทำการร่วมติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าวแต๋น และ โครงการอบรมการทำตะกร้าจากเส้นพลาสติก ประชุมหารือการจัดเตรียมโครงการ จัดทำเอกสาร และแบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม แบบประเมินโครงการข้าวแต๋น ครั้งที่ 2 แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะเพื่อป้องกัน โควิด-19 แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กล้วย มันเทศ) และมีการร่วมพูดคุยกันในเรื่องต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ข้าพเจ้าและคณะทีมงานได้ทำการพูดคุย สอบถาม ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาในชุมชน โดยคณะทีมงานได้ทำการสอบถามข้อมูลกับทางผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน และผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ

จากการทำงานที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและคณะทีมงานได้ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคนในชุมชนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนบทความเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับชุมชน เรื่อง  สินค้าจักรสานจากเส้นพลาสติก ชุมชนตำบลบ้านด่านเป็นชุมชนชนบทประกอบด้วย 20 หมู่บ้าน อาชีพหลักส่วนใหญ่ของคนในชุมชนคือการทำเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป นอกจากอาชีพหลักแล้วยังมีคนในชุมชนบางส่วนพบปัญหาการว่างงาน นอกจากอาชีพหลักที่คนในชุมชนประกอบอาชีพแล้วคนในชุมชนตำบลบ้านด่านยังหารายได้เสริมและเพื่อให้ลดปัญหาการว่างงาน โดยการหาความรู้ในด้านหัตถกรรม มาทำเป็นอาชีพ เช่นการจักรสานไม้ไผ่เป็นตะกร้า สุ่มเลี้ยงไก่ ชะลอม และหารายได้เสริมจากการสานตะกร้าพลาสติก การทำข้าวแต๋น การจักสานตะกร้าพลาสติกถือเป็นอาชีพที่กลุ่มผู้สูงอายุและชาวบ้าน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้หารายได้ ในยามที่ว่างจากการทำสวน ทำไร่ คนในชุมชนรู้จักและมีภูมิปัญญาในการทำจักสานเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ทั้งจากการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่มีการจักรสานวัสดุหวาย ไม่ไผ่อยู่แล้ว ทางหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านด่านได้จัดโครงการการทำตะกร้าพลาสติกโดยได้นำวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตะกร้าสานพลาสติกมาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเทศบาลและกระจายสู่คนในชุมชนจนได้เกิดเป็นกลุ่มฝึกอาชีพอยู่ที่วัดบ้านด่าน จึงมีการจัดโครงการต่างๆเพื่อยกระดับอาชีพของคนในชุมชนตำบลบ้านด่านขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการจักรสานจากไม้ไผ่ การจักสานตะกร้าพลาสติก การทำข้าวแต๋น โครงการคิดต้นทุนเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้ถึงการคิดต้นทุน กำไรในการค้าขาย และการยกระดับเพื่อให้สินค้าของคนในชุมชนตำบลบ้านด่านมีคุณภาพมากขึ้น โดยจัดทำโลโก้ และยื่นเรื่องขอ มผช. ให้กับกลุ่มจักรสานตะกร้าพลาสติกเพื่อยกระดับให้เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานและพัฒนาให้เป็นสินค้า OTOP ในอนาคต

ในการทำงานกับทีมงาน U2T และได้ร่วมงานกับชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านด่านนั้น ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวก เป็นกันเอง ใจดี ร่าเริง และคนในชุมชนตำบลบ้านด่านล้วนมีน้ำใจงาม ทำให้เราประสบความสำเร็จในหลายโครงการที่ผ่านมา

 

 

อื่นๆ

เมนู