ข้าพเจ้านางสาวกัญญาณี คณาศรี บัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ตั้งแต่เริ่มโครงการดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้ลงสำรวจพื้นที่ภายในตำบลเกี่ยวกับข้อมูลในครัวเรือน เรื่องอาชีพ ทรัพยากร ปัญหาและความต้องการของชุมชน หลังจากนั้นก็ได้วิเคราะห์ข้อมูลหาจุดที่ทางเราจะเข้าไปช่วยส่งเสริมให้กับชุมชนรวมไปถึงการช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนจึงมีการติดต่อประสานงานหลายฝ่ายเพื่อช่วยแก้ไปปัญหาและคิดโครงการหลาหลายโครงการขึ้นเพื่อช่วยต่อยอดส่งเสริมในด้านต่างๆของชุมชน

ดิฉันได้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการสานตะกร้าพลาสติกซึ่งจะเป็นการต่อยอดของเก่าให้ดีกว่าเดิมคือการยกระดับสินค้า ดิฉันได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก โดยเริ่มจากการเข้าไปคลุกคลีกับคนในชุมชนที่สานตะกร้าจนก่อให้เกิดความสนิทสนมขึ้น เดิมทีหมู่บ้านโคกขามมีกลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยมีการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มส่งผลให้ความเป็นกลุ่มจึงเลือนหายไป เมื่อดิฉันเข้าไปสัมผัสและรับรู้ปัญหาทีเกิดขึ้นในกลุ่ม ดิฉันได้ให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาด้วยการช่วยให้เกิดกลุ่มสัมมาชีพจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านโคกขามใหม่อีกครั้ง โดยมีการจัดตั้งประธานกลุ่ม เหรัญญิกใหม่รวมถึงหาสมาชิกที่จะจะให้ความร่วมมือภายในกลุ่มและดิฉันได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับนักพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านเพื่อขอใบรับรองกลุ่มสัมมาชีพให้กับกลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านโคกขาม ดิฉันและกลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านโคกขามได้ร่วมมือกันเตรียมเอกสารที่ต้องยื่นให้กับทางนักพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน เมื่อเตรียมเสร็จแล้วดิฉันรับหน้าที่เป็นบุคคลเข้าไปยื่นเอกสาร การยื่นเอกสารนั้นมีการปรับแก้เอกสารอยู่หลายครั้ง จึงเกิดการติดต่อกับกลุ่มจักสานพลาสติกหลายครั้งจนกระทั่งเอกสารทั้งหมดผ่านและรอรับใบรับรองกลุ่มสัมมาชีพจากนักพัฒนาชุมชนอำเภอได้เลย กลุ่มจักสานพลาสติกบ้านโคกขามมีใบรับรองกลุ่มสัมมาชีพส่งผลให้กลุ่มจักสานสามารถต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์ขึ้นไปอีกได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการของการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ขอดาวให้กับตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งดิฉันรู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งกลุ่มจักสานพลาสติกขึ้นใหม่ที่มีการรับรองกลุ่มจากนักพัฒนาชุมชนอำเภอ

ชุมชนตำบลบ้านด่านมีกลุ่มจักสานตะกร้าหลายหมู่บ้านแต่ยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มที่เป็นทางการซึ่งไม่มีใบรับรองกลุ่มสัมมาชีพจากนักพัฒนาชุมชนอำเภอ หากมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นดิฉันก็อยากเข้าไปช่วยเหลือเรื่องการยื่นขอบใบรับรองกลุ่มสัมมาชีพกับหมู่บ้านอื่นๆด้วย เพราะตั้งแต่ทำโครงการเกี่ยวกับการ
จักสานตะกร้าพลาสติก ดีฉันสนิทสนมกับกลุ่มจักสานพลาสติกหลายกลุ่มทำให้มีความรัก มิตรภาพ ไมตรีจิตต่อกันเหมือนกับว่าเป็นลูกหลานกันแท้ๆ อยากจะเสนอให้ช่วยส่งเสริมการรับรองกลุ่มสัมมาชีพของหมู่บ้านต่างๆที่มีการจักสานตะกร้าพลาสติกและจัดสอนการแกะลวดลายตะกร้าพลาสติกที่มีความเป็นเอกลักษณ์สวยงามให้กับกลุ่มสานตะกร้าชุมชนตำบลบ้านด่าน

อื่นๆ

เมนู