1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
  4. การพัฒนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม (แหล่งท่องเที่ยว นักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมายประจำตำบล ยุวมัคคุเทศก์ประจำตำบล) ประจำตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การพัฒนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม (แหล่งท่องเที่ยว นักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมายประจำตำบล ยุวมัคคุเทศก์ประจำตำบล) ประจำตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การพัฒนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

(แหล่งท่องเที่ยว นักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมายประจำตำบล ยุวมัคคุเทศก์ประจำตำบล)

ประจำตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวกุลณัฐ เหล่าทะนนท์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ทางโครงการได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

(แหล่งท่องเที่ยว นักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมายประจำตำบล ยุวมัคคุเทศก์ประจำตำบล)

 

จัดโครงการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ศึกษา ความรู้ ทัศนคติและ ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ นักสื่อความหมายในตำบลบ้านด่าน ก่อนและหลังการฝึกอบรมของมัคคุเทศก์ นักสื่อความหมายและเพื่อปลูกฝังให้ ผู้สูงอายุและเด็ก รู้จักรักมัคคุเทศก์ นักสื่อความหมาย และฝึกทักษะด้านการเป็นมัคคุเทศก์ที่มากความสามารถ

มีเป้าหมายของโครงการเพื่อพัฒนากิจกรรม ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ นักสื่อความหมายในตำบลบ้านด่านและเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุและเด็ก มีการฝึกทักษะ การพัฒนาตัวเอง และศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่ากิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม(แหล่องท่องเที่ยว นักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย ประจำตำบล ยุวมัคคุเทศก์ประจำตำบล) ณ วัดระหาน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดเพื่อให้ชาวบ้านและเด็กนักเรียนตำบลบ้านด่าน ได้เห็นถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตนเอง และอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี นักสื่อความหมาย ยุวมัคคุเทศก์ ซึ่งชาวบ้านและเด็กนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และยังสามารถเล่าเรื่องสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อการต่อยอดในอนาคตเด็กนักเรียนยังคงมาเป็น ยุวมัคคุเทศก์นำเที่ยวได้อีกด้วย

เด็กนักเรียนมีความตั้งใจในการอธิบายสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้และเรื่องราวของตนให้แก่ทีมงานฟังเป็นอย่างดีแม้จะมีอาการ เขินอายและยังเรียบเรียงคำพูดภาษาไทยไม่คล่องมากนัก ทางทีมงานเห็นว่าหากมีการอบรมและจัดกิจกรรมต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพานักท่องเที่ยวเดินชมวัดระหาน มัคคุเทศก์น้อยกลุ่มนี้ต้องมีบทบาทสำคัญในการนำเที่ยวและเป็นแกนนำในการพัฒนาตำบลต่อไปในอนาคตได้เป็นแน่

อื่นๆ

เมนู