1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ข้าพเจ้านภาพร นาคินชาติ บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

จากกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม(แหล่องท่องเที่ยว นักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย ประจำตำบล ยังมัคคุเทศก์ประจำตำบล) ณ วัดระหาน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมเพื่อให้ชาวบ้านและเด็กนักเรียนตำบลบ้านด่าน ได้เห็นถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตนเอง และอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี นักสื่อความหมาย ยุวมัคคุเทศก์ ซึ่งชาวบ้านและเด็กนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และยังสามารถเล่าเรื่องสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อการต่อยอดในอนาคตเด็กนักเรียนยังคงมาเป็น ยุวมัคคุเทศก์นำเที่ยวได้อีกด้วย และในเดือน พฤศจิกายนได้รับมอบหมายให้เขียนบทความเรื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

จากการดำเนินงานลงสำรวจและการจัดอบรมโครงการที่ผ่านมาได้เห็นถึงการ รวมกลุ่มสัมมาชีพของ ตำบล บ้านด่าน อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในตำบลบ้านด่าน โดยวิธีของผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับหลาย และอยู่ตามลำพัง ผู้สูงอายุในชุมชนบางส่วยฐานะไม่ดี ไม่มีลูกหลานดูแล ทำให้มีความลำบากในการดำรงชีวิต แม้ว่ารัฐบาลจะมีสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เนื่องจากราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ

ดังนั้นทาง ทีมงาน U2T คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงอยากให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรม โดยเน้นที่การสร้างรายได้และมีงานทำที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุและชุมชนได้ ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสุขคุณค่าให้แกผู้สูงอายุ อีกทั้งยังยังสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและภูมิปัญญา สร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์การจักรสานตะกร้าพลาสติกให้มูลค่าและได้มาตรฐาน (มผช.) หลังจากที่ได้อบรมและพัฒนาจากสินค้าตัวเดิม ทำให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิม จากราคาเดิม 150 บาท ณปัจจุบันเพิ่มยอดขายเป็นราคาต่อใบขั้นตำอยู่ที่290 บาททำให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆ เมื่อเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วทางทีมงาน u2t กำลังดำเนินเรื่องในการขอ (มผช.) ให้กับกลุ่มจักรสานตะกร้าพลาสติกเพื่อยกระดับให้เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานและพัฒนาให้เป็นสินค้า OTOP ในอนาคต

อื่นๆ

เมนู