กระผมนาย ภวัฒน์ แก่นนสาร ประเภทประชาชน

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

หัวข้อรับผิดชอบ : การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็ก

  “เด็ก คือ อนาคตของชาติ” หรือ “เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า” เป็นคำพูดที่คนทั่วไปมักจะใช้อยู่เป็นประจำ สะท้อนให้เห็นว่าอนาคตของประเทศจะพัฒนาไปในทิศทางใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ เพราะเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวที่รอให้ผู้ใหญ่มาแต่งแต้ม ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

                    จากสถานการโควิดที่ผ่านมา การส่งเสริมสุขภาพกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอีกหนึ่งอย่าง วัยเข้าเรียนนั้นเจอผลกระทบในการเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ที่จะทำให้ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต กล้ามเนื้อและกระดูก ได้ถูกกระตุ้นให้ทำกิจกรรมมากขึ้น ส่งผลถึงความแข็งแรงของร่างกาย

                    กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม(แหล่องท่องเที่ยว นักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย ประจำตำบล ยังมัคคุเทศก์ประจำตำบล) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมเพื่อให้ชาวบ้านและเด็กนักเรียนตำบลบ้านด่าน ยุวมัคคุเทศก์ ซึ่งชาวบ้านและเด็กนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และยังสามารถเล่าเรื่องสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อการต่อยอดในอนาคตเด็กนักเรียนยังคงมาเป็น ยุวมัคคุเทศก์นำเที่ยวได้อีกด้วย นอกจากการาเป็นมัคคุเทศน์จิ๋วแล้วยังต้องเรียนยรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการส่งเสริมสุขภาพในเด็กอีกด้วย

การเป็นมัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยวของตำบลได้แล้ว อีกทั้งยังมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพในวัยที่เหมาะสม น้องๆสามารถนำไปบอกต่อ และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดอบรมและแจกขนมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการอบรมแก่เด็กๆ อีกด้วย

              การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) หมายถึงกระบวนการ เพิ่มความสามารถของคนเราในการควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพของ ตนเองให้ดีขึ้น ในการที่จะบรรลุสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สังคม และ จิตใจ ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะต้องมีความสามารถที่จะบ่งบอกและ ตระหนัก ถึงความปรารถนาของตนเอง ที่จะะสนองความต้องการต่างๆ ของ ตนเอง และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับตนให้ปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

1.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น : มีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการปฐมพยาบาลมาให้คำแนะนำแก่เด็ก ในการปั้มหัวใจ เด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

2.การเข้าฐาน: กิจกรรมต่างๆให้ความรู้เกี่ยวกับสำลักอาหาร การทำ CPR กรณีจมน้ำ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแมลงสัตว์ กัด ต่อย

3. มีการแจกของขวัญแก่เด็กๆเพื่อสร้างความประทับใจที่มีต่อกัน

ดังนั้นทาง ทีมงาน U2T คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงอยากให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็ก ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้กระผมหวังเป็นอย่างยื่งว่าจะมีประโยชน์แก่น้องๆมัคคุเทศก์เป็นอย่างมาก เพราะทุกๆกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่สำคัญและสามารถใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์ เป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู