1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
  4. การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารร่างกายและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารร่างกายและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารร่างกายและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวพรนัชชา แฉล้มรัมย์ บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ในการปฏิบัติงานเดือนธันวาคมนี้ ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการดูแลโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ โดยเลือกเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงกับวัดระหานเกาะแก้วธุดงคสถาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน มาเข้าอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของวัดระหานเกาะแก้วธุดงคสถาน พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีบุรีรัมย์ นกยูงสายพันธุ์อินเดียที่อาศัยอยู่ภายในวัด และระบบนิเวศของป่าไม้ เพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้าอบรมสามารถเป็นมัคคุเทศก์ประจำวัดระหานเกาะแก้วธุดงคสถาน และเล่าเรื่องราวให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมได้ในอนาคต

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) นั้นมีระยะเวลาทำงานทั้งหมด 11 เดือน ซึ่งเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนสุดท้าย ที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างสัมมาชีพ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการสานตะกร้า การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เข้าไปช่วยยกระดับสินค้าภายในชุมชนให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตะกร้าสานที่ได้ดำเนินการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อตำบลบ้านด่านอย่างวัดระหานเกาะแก้วธุดงคสถานในเรื่องของนกยูงและการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ รวมทั้งการให้ความรู้แก่คนในชุมชนเรื่องเกี่ยวกับการสุขภาพทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ข้าพเจ้าจึงขอหยิบยกโครงการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุขึ้นมาเขียนบทความในครั้งนี้

ตำบลบ้านด่านนั้นมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่มาก ส่วนใหญ่มักจะอาศัยอยู่เพียงลำพัง บ้างก็อยู่ด้วยกันเป็นคู่ปู่ย่ายตายาย บ้างก็อยู่กับหลานที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เป็นส่วนน้อยที่จะได้เห็นว่ามีลูกในวัยทำงานคอยดูแล เนื่องจากพวกเขาต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดเพื่อนำเงินมาเจือจุนครอบครัว ทำให้ผู้สูงอายุต้องดูแลตัวเอง จากการสำรวจพบว่าผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว และส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานกับโรคความดันโลหิตสูงกันมาก ซึ่งทางทีมงานตำบลบ้านด่านได้ลงพื้นที่ทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบเจอได้มากในวัยนี้ การดูแลสุขภาพ และการทำกายบริหารง่าย ๆ ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุในชุมชนให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของตนเอง จึงพร้อมที่จะเรียนรู้และนำไปปฏิบัติตาม

ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้เข้าร่วมและดูแลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งได้เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์และส่งผลที่ดีต่อคนในชุมชน และข้าพเจ้าได้เห็นว่าโครงการนี้สามารถพัฒนาต่อได้ในอนาคต โดยอิงจากกิจกรรมเดิมของโครงการ และเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการ การปรุงอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เพราะวัยนี้เรื่องอาหารการกินนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันที่ต้องควบคุมเรื่องการรับประทานอาหารให้มาก ข้าพเจ้าจึงเห็นว่านี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่จะสามารถเสริมให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนได้อีกในอนาคต

 

 

 

อื่นๆ

เมนู