วิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลบ้านด่าน 

อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย

ข้าพเจ้า นางสาวธิวาพร  แปนไมล์ บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตด้วยวิถีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและระบบนิเวศ ณ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) ต่อไปจะเป็นโครงการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอำเภอบ้านด่าน  ซึ่งจะมีการจัดฐานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของวัด ระบบนิเวศภายในวัด และความรู้เกียวกับนกยูง

ชุมชนตำบลบ้านด่านเป็นชุมชนชนบทประกอบด้วย 20 หมู่บ้าน อาชีพหลักส่วนใหญ่ของคนในชุมชนคือการทำเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป นอกจากอาชีพหลักแล้วยังมีคนในชุมชนบางส่วนพบปัญหาการว่างงาน นอกจากอาชีพหลักที่คนในชุมชนประกอบอาชีพแล้วคนในชุมชนตำบลบ้านด่านยังหารายได้เสริมและเพื่อให้ลดปัญหาการว่างงาน โดยการหาความรู้ในด้านหัตถกรรม มาทำเป็นอาชีพ เช่นการจักรสานไม้ไผ่เป็นตะกร้า สุ่มเลี้ยงไก่ ชะลอม และหารายได้เสริมจากการสานตะกร้าพลาสติก การทำข้าวแต๋น ข้าพเจ้าและทีมงานจึงเล็งเห็นความสำคัญของคนในชุมชนที่พบปัญหาการว่างงานและอยากทำให้อาชีพเสริมให้ดูมั่นคงมากขึ้น จึงมีการจัดโครงการต่างๆเพื่อยกระดับอาชีพของคนในชุมชนตำบลบ้านด่านขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการจักรสานจากไม้ไผ่ การจักสานตะกร้าพลาสติก การทำข้าวแต๋น โครงการคิดต้นทุนเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้ถึงการคิดต้นทุน กำไรในการค้าขาย และการยกระดับเพื่อให้สินค้าของคนในชุมชนตำบลบ้านด่านมีคุณภาพมากขึ้น โดยจัดทำโลโก้ และยื่นเรื่องขอ มผช.ให้กับสินค้าของชาวบ้าน

ในการทำงานกับทีมงาน U2T และได้ร่วมงานกับชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านด่านนั้น ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวก เป็นกันเอง ใจดี ร่าเริง และคนในชุมชนตำบลบ้านด่านล้วนมีน้ำใจงาม ทำให้เราประสบความสำเร็จในหลายโครงการที่ผ่านมา

 


อื่นๆ

เมนู