ข้าพเจ้านางสาวอนุสรา กองไธสง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร
: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

             อ้อย  คือพืชสำคัญที่เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศ และไทยส่งออกน้ำตาลรองจาก บราซิล สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย สร้างรายได้เข้าประเทศปีละมากกว่าสองหมื่นล้านบาท  แต่ความสามารถเชิงการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งก็จัดว่าต่ำ ต้นทุนการผลิตน้ำตาลค่อนข้างสูง เนื่องจากปัจจัยข้อจำกัดได้แก่ พื้นที่ปลูกบางแห่งไม่เหมาะสม  สภาพน้ำฝนไม่แน่นอน และการระบาดของโรคและแมลง ทำให้ผลผลิตอ้อยต่อไร่ต่ำ ตลอดจนค่าจ้างแรงงานสูง ปัจจุบัน การปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลของประเทศไทยมีสำนักงานอ้อยและน้ำตาลไทย สมาคมชาวไร่อ้อย และสมาคมโรงงานน้ำตาล ตลอดจนกรมวิชาการเกษตร ทำหน้าที่ดูแล วิจัยและพัฒนา ตลอดจนการส่งเสริม ทำให้การผลิตอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทยให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด

ในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ทำไร่ ทำนาซึ่งมีการปลูกอ้อยมากเป็นอันดับที่ 5 ของจังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเดือนมกราคม จะเป็นการเริ่มกระขวนการ การปลูกอ้อยของเกษตรกรซึ่งในตำบลบ้านด่านชาวเกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมปลูกอ้อยสำหรับไว้ทำน้ำตาลสายพันธุ์ที่ทางกรมวิชาการเกษตรแนะนำได้แก่ กลุ่มพันธุ์อู่ทอง เช่นอู่ทอง 12 กลุ่มพันธุ์ขอนแก่นเช่นพันธุ์ขอนแก่น 3 กลุ่มพันธุ์ เค แอลเค และซีเอสบี จากสำนักงานอ้อย เช่น เค 88-92 พันธุ์แอลเค 92-11และจะเริ่มเก็บผลผลิตในช่วงเดือน มีนาคม เมษายนผลผลิตส่วนใหญ่จะถูกนำไปขายให้แก่โรงงานน้ำตาลซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 237 หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ราคาของอ้อยจะขึ้นอยู่กับระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับร้อยละ 98.17 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 937.19 บาทต่อตันอ้อย และกำหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 55.20 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 เท่ากับ 394.29 บาท/ตันอ้อย

ถึงแม้อ้อยจะให้น้ำตาลที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลของไทยเป็นอย่างมาก แม้อ้อยจะเป็นพืชปลูกง่ายเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่ให้ผลผลิตอ้อยและความหวานสูงยังเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตของชาวไร่อ้อย แต่พันธุ์อ้อยก็มีความสำคัญเช่นกัน พันธุ์อ้อยที่ดีต้องให้ผลผลิตสูงและความหวานสูงต้านทานต่อโรคและแมลง เช่น ไว้ตอได้หลายครั้ง ทนทานต่อการหักล้ม เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรและปรับตัวได้ดีในแหล่งปลูกอ้อยที่สำคัญในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้มีอ้อยพันธุ์ดีส่งเสริมชาวไร่อ้อยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ความเหมาะสมของแต่ละสายพันธุ์ยังขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ และที่สำคัญผลผลิตอ้อยที่ดียังขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการอ้อยของชาวไร่แต่ละรายด้วย

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกอ้อยให้มีรายได้มากและประหยัดต้นทุนในการผลิต คือ การเหลืออ้อยไว้บ้างส่วนจากการตัดอ้อย เพื่อเก็บไว้ทำพันธุ์หรือไว้ปลูกบริเวณที่อ้อยตายหรือไม่งอก เป็นการลดค่าต้นพันธุ์อ้อย หากคิดว่าจะปลูกอ้อยและมีไร่อ้อยอยู่แล้ว ก็เอาอ้อยที่เรามีมาทำเป็นอ้อยพันธุ์เพื่อลดค่าต้นพันธุ์อ้อยได้อีกทาง

อื่นๆ

เมนู