ข้าพเจ้า นางสาวพิชญาภา  ปีตะเสน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
หลักสูตร : NS01 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้เข้าร่วมรับฟังการเจรจา ไกล่เกลี่ย กับประชาชนที่มาร้องทุกข์ ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายอำเภอบ้านด่าน ปลัดอำเภอ และทีมงานTST ประจำตำบล
เมื่อ วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านด่าน ต.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

วันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ณ หอประชุมบ้านด่าน ต.บ้านด่าน  จ.บุรีรัมย์

วันที่  9 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการนายอำเภอบ้านด่าน ต.บ้านด่าน  จ.บุรีรัมย์  และ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. และ เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันนี้ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านด่าน ต.บ้านด่าน  จ.บุรีรัมย์
นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอบ้านด่าน มอบหมายให้นายเทพพนม สมเสมอ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบ้านด่าน เป็นประธานการรับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่  5 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในการขอความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรมอำเภอบ้านด่าน, เกษตรอำเภอบ้านด่าน, ปศุสัตว์อำเภอบ้านด่าน, พัฒนาการอำเภอบ้านด่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ และข้าพเจ้า เข้าร่วมด้วย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานTST ประตำบลได้จัดเตรียมสถานที่การบริจาคโลหิตต้อนรับคณะแพทย์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2564
เพื่อมิให้เป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ผู้ที่จะบริจาคโลหิตทยอยเดินทางมาที่หอประชุม ดังนี้
– ต.บ้านด่าน เวลา 09.00 น.
– ต.ปราสาท เวลา 09.40 น.
– ต.วังเหนือ เวลา 10.20 น.
– ต.โนนขวางและบุคลากรส่วนราชการ เวลา 11.00 น.
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอบ้านด่าน, นายเทพพนม สมเสมอ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบ้านด่าน, นายแพทย์ศาสตรา เข็มบุบผา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน, นายวีรวัฒน์ สถิตพูนพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน และนายเชิดศักดิ์ ฤกษ์สกุลเรือง กำนันตำบลบ้านด่าน ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาวิธีบริหารจัดการและทำลายขยะติดเชื้อในศูนย์ CCC : Covid Care Center อำเภอบ้านด่าน และวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00น. ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอบ้านด่าน, นายเทพพนม สมเสมอ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบ้านด่าน,นายเทียบ เพิ่มพร้อม ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านด่านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการแบ่งที่ดินมรดก ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง
เวลา 14.00 น. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการร้องเรียนการใช้หอกระจ่ายข่าว บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด่าน ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอบ้านด่าน, นายเทพพนม สมเสมอ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบ้านด่าน,นายเทียบ เพิ่มพร้อม ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านด่าน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นปฏิบัติงานพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ได้คือ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในด้านการประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นขั้นตอนตามแบบแผน

อื่นๆ

เมนู