ข้าพเจ้า นางสาวกัญธนาญา เฮ่ประโคน ประเภทภาคประชาชน

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่น ๆ  เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่  คือ  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคสำหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม  ถ้าป่าไม้ถูกทำลายลงไปมาก ๆ  ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  เช่น  สัตว์ป่า  ดิน  น้ำ  อากาศ  ฯลฯ ไม้ต่าง ๆ ที่ขึ้นในอำเภอบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน มีอยู่เป็นจำนวนมากหลายชนิด จะประกอบด้วยพรรณไม้ ยางนา สมอ เต็งรัง พลวง แดง ตะแบก ติ้ว แต้ว ประดู่ป่า ปีบ พะยอม พฤกษ์ มะกล่ำต้น มะกอก มะขามป้อม มะค่าแต้ มะดูก มะม่วงป่า มะหาด โมกมัน ยมหินรกฟ้า รัก สมอไทย สะเดา เสลา แสมสาร แสลงใจ หว้า เป็นต้น

จากการสำรวจข้อมูลพื้นที่ป่าในชุมชนตำบลบ้านด่าน ผลสำรวจไม่พบข้อมูลมีพื้นที่ป่าไม้ แต่พบพื้นที่ป่าไม้ในเขตอำเภอบ้านด่าน และขึ้นทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  ได้แก่ ป่าชุมชนโคกหนองตะไก้ ดงเย็น (หมู่ 4) ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จำนวน 32 ไร่ 2 งาน, ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หนองแต้ (หมู่ 3) ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จำนวน 589 ไร่ 2 งาน, ป่าชุมชนโคกเพชร กระชายใหญ่ (หมู่ 9) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จำนวน 890 ไร่, ป่าชุมชนป่าช้าบ้านกระชายน้อย (หมู่ 15) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จำนวน 13 ไร่ 2 งาน, ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านนาล้อม นาล้อม (หมู่ 13) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จำนวน 13 ไร่ และ ป่าชุมชนป่าช้าบ้านละเบิก (หมู่ 14) ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จำนวน 6 ไร่ 1 งาน รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,544 ไร่ 3 งาน (ข้อมูลจาก : ข้อมูลสารสนเทศ กรมป่าไม้)

จากข้อมูลข้างต้นในตำบลบ้านด่านยังไม่มีพื้นที่ป่าไม้ที่ใหญ่พอจะขึ้นทะเบียน แต่ยังมีพื้นที่ป่าเล็ก ๆ คนในชุมชนเรียกว่า “ป่าด๊อกเตอร์” เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านหรือคนในชุมชนนิยมเก็บของป่าตามฤดูกาล เช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน เป็นต้น จากจำนวนป่าที่ลดลงคนในชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันเพื่อคุ้มครองและ  อนุรักษ์ป่าไม้จากคนในชุมชนที่เข้าไปหาของป่าเป็นเหตุทำให้ป่าเสียหายและเสื่อมโทรมจากการเข้าไปเก็บของป่ามากเกินไป ควรกำจัดจำนวนคนที่จะเข้าไปหาของป่า เป็นต้น ความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

 

อื่นๆ

เมนู