ข้าพเจ้า นางสาวพัชรียา  หมวดอ่อน  บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

 

การสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาที่มีสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาชุมชนให้อยู่อย่างมีความสุข โดยคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ประกอบด้วย สิ่งจำเป็นแก่การมีชีวิต ได้แก่อาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า สุขภาพแข็งแรง และมีความมั่นคงในชีวิต และค่านิยมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นรากฐานการตัดสินใจที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางของการมีชีวิตที่ดี

จากการที่ได้เข้าไปสำรวจข้อมูลของชุมชนที่ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนกุมภาพันธ์และได้ทำการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสำรวจในเดือนมีนาคมทำให้ทราบถึงปัญหาแนวทางการแก้ปัญหาของคนในชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนตำบลบ้านด่านทั้ง 20 หมู่บ้าน โดยสภาพปัญหาของชุมชนในภาพรวม เช่น ปัญหายาเสพติด วัยรุ่นรวมกลุ่มกันเสียงดัง การลักทรัพย์ ปัญหาเกี่ยวกับน้ำ เช่น น้ำปะปาไม่สะอาด แห้งแล้งไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ปัญหาขยะล้น ถนนชำรุด แสงสว่างไม่เพียงพอ ปัญหาการเผาขยะ เผาตอซัง เผาอ้อย ช่วงหลังการเก็บเกี่ยวส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ และปัญหาที่เห็นได้ชัดและมีผู้ให้สัมภาษณ์ตอบกันมากที่สุดคือ ปัญหาความยากจนของคนในหมู่บ้าน คนตกงาน ว่างงาน โดยในส่วนของความต้องการในการพัฒนาชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอความต้องการเกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมทางด้านอาชีพให้กับผู้ว่างงาน สนับสนุนกิจกรรมที่สามารถหารายได้แก่คนพิการ ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ เช่นการสร้างจุดศูนย์รวมแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน ความต้องการในด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ความต้องการให้ชุมชนสะอาดและมีระเบียบวินัยห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนี้จากการสอบถามความต้องการที่อยากให้มหาลัยราชภัฐบุรีรัมย์เข้ามาอบรมเพื่อพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอความต้องการในการจัดอบรม เช่น การอบรมด้านอาชีพ หรือวิชาชีพต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานช่าง งานไฟฟ้า การอบรมเรื่องคหกรรมเช่น การทำขนม การทำอาหาร หรือการเพิ่มมูลค่าสินค้า การแปรรูปอาหาร และตลาดการขายสินค้าสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นตลาดออนไลน์ หรือการโฆษนาสินค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการอบรมด้านการเกษตรกรรม การทำสวน ทำไร่ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากอาชีพที่ทำอยู่ หรือเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ตกงาน หรือว่างงานได้มีรายได้การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาตนเองเพื่อสร้างเป็นอาชีพต่อไป นอกจากนี้ยังมีความต้องการในการอบรบเกี่ยวกับสุขภาพทั้งการออกกำลังกาย และการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเพื่อเป็นการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคระบาดดังกล่าว

จากข้อมูลดังกล่าวทางกลุ่มได้ทำการสรุปและวิเคราะห์รวมกันเพื่อจะได้หาแนวทางในการพัฒนาและเพื่อจัดทำโครงการเข้าไปสนับสนุนให้คนในชุมชนได้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนและเพื่อนำไปสู่จุดหมายปลายทางของการมีชีวิตที่ดีต่อไป

 

การจัดอบรมพัฒนาที่เกิดขึ้นในปี 2564 ของทางหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน

อื่นๆ

เมนู