ข้าพเจ้านางสาวพรนัชชา แฉล้มรัมย์ บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรม ในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

 

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม พวกเราได้ทำการสอบถามบุคคลผู้อาศัยอยู่ภายในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 755 หลังคาเรือน โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะของหมู่บ้านที่อาศัย สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน การประกอบอาชีพ รวมถึงปัญหาและสิ่งที่ต้องการแก้ไขโดยรอบที่อยู่อาศัย เราจึงนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมในด้านต่าง ๆ ของตำบลบ้าน ซึ่งทำให้เราได้รู้ความเป็นอยู่ รวมถึงรายได้จากการประกอบอาชีพของผู้คนที่อาศัยอยู่ในตำบลบ้านด่านอีกด้วย

ผลจากการวิเคราะห์ตามข้อมูลที่ทำการลงพื้นที่สอบถาม ทำให้เราได้รู้ว่า ชาวบ้านภายในตำบลบ้านด่านนั้นมีรายได้จากอาชีพที่ตนทำเป็นหลักมากถึง 376 ครัวเรือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.8 ซึ่งอาชีพที่ทำเป็นหลักของตำบลบ้านด่านนั้นคือ การประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา ทำสวนเพื่อการบริโภคและอุปโภค ที่มาของรายได้อันดับที่ 2 คือรายได้ที่มาจากการรับจ้าง มีจำนวน 152 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.13 ซึ่งจะเป็นการรับจ้างในการทำการเกษตร เช่น รับจ้างตัดอ้อยเพื่อส่งไปยังโรงงาน รับจ้างไถดิน รับจ้างหว่านปุ๋ย เป็นต้น และที่มาของรายได้ในอันดับที่ 3 คือรายได้ที่มาจากทั้งอาชีพหลักและรับจ้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 137 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.15 ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำอาชีพเกษตรกรในพื้นที่นาของตัวเอง รวมถึงรับจ้างทำที่นาของคนอื่นอีกด้วย และที่มาของรายได้ครัวเรือนที่น้อยที่สุดคือ อื่น ๆ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 90 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.92 โดยมีครัวเรือนที่ว่างงานเป็นจำนวน 39 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.17 ครัวเรือนที่ได้รับเงินจากคนในครอบครัวไปทำงานเป็นจำนวน 33 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.37 มีครัวเรือนที่มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุหรือผู้พิการทั้งหมด 16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.12 ครัวเรือนที่ได้รับเงินจากบัตรสวัสดิการและเงินเกษียณอย่างละ 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.13

จะเห็นได้ว่าประชาชนในตำบลบ้านด่านนั้นประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรมากมาย นอกจากการทำไร่ ทำนา ทำสวน ในพื้นที่ของตนเอง ก็ยังมีการรับจ้างจากคนในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็ฯการกระจายรายได้ภายในชุมชนได้อย่างดี แต่ก็ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ว่างงานและพึ่งเงินจากลูกหลายรวมถึงรัฐบาลอยู่พอสมควร ซึ่งมีบางคนก็ยังขัดสนรายได้รายเดือนในการใช้ชีวิต โดยพวกเขามักจะแก้ปัญหาด้วยการหาอาหารจากธรรมชาติ เช่น การออกหาปลาตามคลองบึง การเก็บผัก เพื่อประทังชีวิตอีกด้วย

 

   

 

อื่นๆ

เมนู