ข้าพเจ้านางสาวกมลลักษณ์ ปะวะถา บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  คือ การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน การสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการลงสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด Covid-19 ในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

จากการดำเนินงานลงสำรวจข้อมูลพบว่าสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากนัก สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น คือ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) สถานที่ตั้งอยู่ที่ บ้านระหาร ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ มีต้นไม้น้อยใหญ่มากมายทำให้ร่มรื่น ทั้งมีคลองผ่านทำให้บรรยากาศร่มเย็น มีนกยูงอาศัยอยู่มากมาย มีที่ให้อาหารปลาและที่ทำบุญถวายสังฆทาน และภายในวัดยังมีพระบรมธาตุเจดีย์วัดเกาะแก้ว (วัดระหาน) มีการประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะขององค์พระมหาเจดีย์ เป็นศิลปะประยุกต์ร่วมสมัย มีความสูง 60 เมตร มี 4 ชั้น โดยในชั้นที่ 1 ใช้เป็นศาลาหรือลานอเนกประสงค์ของวัด ชั้นที่ 2 ใช้เป็นที่กรรมฐานวิปัสสนา ชั้นที่ 3 ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์และประดิษฐานรูปเหมือนของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ชั้นที่ 4  มีการประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ศาสนิกชนได้กราบไว้และบูชา

     

จากการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ปัญหาที่พบคือ ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากนัก แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น คือ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) อยากพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและอยากให้มีคนรู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู