ข้าพเจ้านางสาวกมลลักษณ์ ปะวะถา บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  คือ การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน การสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการลงสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด Covid-19 ในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

จากการดำเนินงานลงสำรวจข้อมูลพบว่าสถานที่ที่สำคัญของตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เช่น วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) และอีกสถานที่ที่สำคัญ ที่คนในตำบลรู้จัก คือ วัดกระดึงทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านกระดึง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง คือ พระราชปัญญาวิสารัท  หรือ หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม อดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต)  ซึ่งพุทธศาสนิกชนรู้จักกันในนาม หลวงปู่เหลือง วัดกระดึงทอง ที่มีลูกศิษย์มากมาย และเป็นที่รู้จักวงกว้างในจังหวัดบุรีรัมย์

ภูมิทัศน์ภายในวัดกระดึงทอง มีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้น้อยใหญ่รายล้อมทั่วทั่งบริเวณวัด มีต้นโพธิ์ต้นใหญ่ตั้งอยู่กลางบริเวณวัดทำให้เงาจากต้นโพธิ์ปกคลุมทั่วบริเวณวัด มีรูปเหมือนของพระราชปัญญาวิสารัท  หรือ หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม ที่มีหน้าตักขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางบริเวณวัดให้กับพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ มีศาลาหอฉันชื่อ ศาลาฉันทาคมานุสรณ์ ภายในศาลามีการตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา และให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาทำบุญประกอบพิธีทางศาสนาเช่นกัน มีโบสถ์เพื่อใช้ในพิธีอุปสมบท ซึ่งตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม

เอกลักษณ์ของวัดกระดึงทอง มีเจ้าอาวาสที่เป็นพระเกจิชื่อดัง และเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต)  ทำให้วัดมีประชาชนที่รู้จักอย่างมาก และทุกปีทางวัดกระดึงทองมีการจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล พระราชปัญญาวิสารัท (หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม) มีพิธีสรงน้ำหลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม ทำให้ลูกศิษย์จากทั่วประเทศพากันมากราบไหว้ และภายในงานยังมีการจัดตั้งโรงทานมากกว่า 30 โรงทาน ถึงแม้ว่าหลวงปู่เหลือง จะเป็นพระเกจิชื่อดัง แต่ท่านยังดำเนินจริยาวัตรแบบพระผู้ติดดิน สมถะเรียบง่าย ถึงแม้ท่านจะมียศตำแหน่งที่สูงแต่ท่านไม่ยึดติดที่ยศและตำแหน่ง จึงได้รับความศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ที่แวะเวียนมากราบไหว้

 

อื่นๆ

เมนู