รายจ่ายหลักของครัวเรือนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวชลิตา ฤทธิรงค์ บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในตำบลบ้านด่าน วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัญหาในการพัฒนาหรือการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพของประชากรตำบลบ้านด่าน ซึ้งมีค่าใช้จ่ายขั้นตอนการผลิต ต้นทุน ที่แหล่งชุมชนมีอยู่แล้วเพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาการสร้างอาชีพเสริมที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยพบว่ารายจ่ายหลักของตำบลบ้านด่านนั้นสามารถนำไปสู่การนำผลสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อสร้างรายได้แก่ประชากร ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับรายจ่ายหลักของครัวเรือนในตำบลบ้านด่าน

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลรายจ่ายหลักของครัวเรือนในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ทั้งหมด 755 ครัวเรือน พบว่าครัวเรือน ประเภทรายจ่ายสูงสุดของครัวเรือน คือ ค่าซื้ออาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน มีจำนวนทั้งหมด 3,049,092 บาท มีค่าเฉลี่ย 4,038.50 บาทต่อครัวเรือนและประเภทรายจ่ายต่ำสุดของครัวเรือน คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งหมดจำนวน 19,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 25.17 บาทต่อครัวเรือน และมีค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการผลิตมีจำนวนทั้งหมด 1,107,380 บาท โดยมีค่าเฉลี่ย 1,466.73 บาทต่อครัวเรือน รายจ่ายค่าผ่อนรถมีจำนวนทั้งหมด 447,210 บาท มีค่าเฉลี่ย 592.30 บาทต่อครัวเรือน รายจ่ายค่าผ่อนบ้านมีจำนวนทั้งหมด 48,300 บาท มีค่าเฉลี่ย 1,132.85 บาทต่อครัวเรือน ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานทั้งหมด 855,300 บาท มีค่าเฉลี่ย 1,132.85 บาทต่อครัวเรือน ค่าน้ำค่าไฟในบ้านทั้งหมด 460,304 บาท มีค่าเฉลี่ย 609.68 บาทต่อครัวเรือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด 174,640 บาท มีค่าเฉลี่ย 231.30 บาทต่อครัวเรือน

                       

จากข้อมูลดังกล่าวทางกลุ่มได้ทำการสรุปและวิเคราะห์รวมกันเพื่อจะได้หาแนวทางในการพัฒนาและเพื่อจัดทำโครงการเข้าไปสนับสนุนให้คนในชุมชนได้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนและเพื่อนำไปสู่จุดหมายการสร้างอาชีพ และการเพิ่มรายได้ เพื่อที่จะสามารถกระจายรายจ่ายไปในส่วนอื่นๆ ได้อย่างมั่นคงในอนาคตต่อไป

                                   

อื่นๆ

เมนู