สถานที่ทำงาน ตำบลบ้านด่าน

ข้าพเจ้านางสาว นภาพร นาคินชาติ
หลักสูตรการพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมชุมชนสู่มาตรฐาน NS01
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วในประทศ) คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน การสร้างงานสร้าง อาชีพให้กับคนในชุมชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ ได้ดำเนินการลงสำรวจข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของคนในชุม ของหมู่บ้าน ปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด covid-19 ในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
จากการสำรวจข้อมูลรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานข้าพเจ้าและทีมงานพบว่า สถานที่ทำงานของคนในชุมชน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอที่อาศัย จำนวน 745 คน คิดเป็นร้อยละ 98.7 และนอกพื้นที่อำเภอที่อาศัย จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่คนในชุมชนจะทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอที่อาศัย เช่น ทำนา ทำไร่ ทำส่วน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และในส่วนของนอกเขตพื้นที่อาศัย เช่นรับจ้างทั่วไป/บริการ พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน รับราชการ เป็นต้น
ปัญหาที่พบ หลักๆเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของ ประเทศ ประชาชนและคนในชุมชนว่างงาน ไม่สามารถหางานทำได้ ได้รับผลกระทบ อย่างรุนแรง คนในชุมชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมและปัญหาของคนในชุมชนตามมา ทำให้คนในชุมชนมีงานทำแค่ในส่วนพื้นที่อำเภอที่อาศัยเป็นส่วนมาก
ความต้องการของคนในชมชนคือ อยากทำงานในพื้นที่อำเภอที่อาศัยของตนเอง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือในเรื่อง การสร้างอาชีพและรายได้ที่เพียงพอในพื้นที่อาศัยให้มีรายได้ที่เพียงพอที่จะจะดูแลตนเองและครอบครัวโดยไปต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่

อื่นๆ

เมนู