ข้าพเจ้า นางสาวพิชญาภา ปีตะเสน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
หลักสูตร : NS01 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้จัดสถานที่ที่ประชุมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ประจำปี 2564 ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายอำเภอบ้านด่าน ปลัดอำเภอและทีมงานTST ประจำตำบล
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2564 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานTST ประจำตำบล ได้รวมมือปฏิบัติงานจัดสถานที่ จัดอาหารว่าง จัดนิทรรศการโชว์สินค้า OTOPและพืชผักสวนครัวเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ให้ชาวบ้านจัดจำหน่ายสินค้า  ในงานจะมีการดำเนินการจัดประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ และให้รายงานผลการประชุมฯ พร้อมรายงานกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่ง(กม.โดยตำแหน่ง) ให้อำเภอทราบ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายสมบูรณ์  แผนสมบูรณ์ นายอำเภอบ้านด่าน ปลัดอำเภอ และทีมงานTST ประจำตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน ได้ดำเนินการออกประกาศแต่งตั้งกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ(กม.ผู้ทรงคุณวุฒิ) และออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ(กม.ผู้ทรงคุณวุฒิ)พร้อมทั้งประกาศแต่งตั้งกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ภาพรวมของหมู่บ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ประชาชนทราบ และมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ(กม.ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง “ ประเทศต้องมีรัฐบาล  หมู่บ้านต้องมี กม. ” คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 โดยถือกำหนดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2486 และในปี 2551 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ของ กม. เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมการทำงานในทุกมิติของหมู่บ้าน โดย กม. ยึดหลักการทำงาน “การบูรณาการคน และ บูรณาการงานในหมู่บ้าน” ทำหน้าที่บริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาและ พัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน” ให้เกิดเอกภาพ และก่อประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน
จากการที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานพร้อมกับหน่วยงานสิ่งที่ได้คือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในด้าน การแต่งตั้ง การครบวาระผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่งาน การประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ

อื่นๆ

เมนู