ข้าพเจ้านางสาวพัชรียา  หมวดอ่อน บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

 

                       โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมาจากการเจ็บป่วยสะสมตั้งแต่วัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงาน แต่ไม่ได้รับการรักษาหรือการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดอาการรุนแรงในวัยสูงอายุ หลายโรคเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งการบริโภคอาหาร ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย และขาดการควบคุมอารมณ์ที่ดี โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อาการสับสนและสูญเสียความทรงจำ ภาวะสมองเสื่อม อาการนอนไม่หลับ ภาวะซึมเศร้า ปัญหาการกลั้นการขับถ่ายไม่อยู่  และปัญหาการได้ยิน

                       จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ และได้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านด่านพบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุอยู่จำนวน 1,740 คน คิดเป็นร้อยละ 12.68 โรคที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง สำหรับอาการ มักไม่แสดงอาการออกมาชัดเจน บางครั้งอาจมีอาการปวดศีรษะ หน้ามืด ใจสั่น และตาพร่ามัว หากไม่รักษาตั้งแต่ต้น ปล่อยปละละเลยจนเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น อัมพฤกษ์ ตาบอด ไตวาย หัวใจวาย โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ จนส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นสูง อาการที่สังเกตได้ เช่น กระหายน้ำปัสสาวะบ่อย จนต้องดื่มน้ำทีละมาก ๆ อ่อนเพลีย และน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่มีสาเหตุ และโรคหัวใจขาดเลือด หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดขึ้นจากภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ ถือว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ พบมากในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วนลงพุง ไม่ค่อยออกกำลังกาย สูบบุหรี่ สำหรับอาการ คือ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก เหนื่อยหอบ มีเหงื่อออก ตัวเย็น ศีรษะเย็น หน้ามืด ใจสั่น นอนราบไม่ได้  ดังนั้นในการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ลูกหลานจะต้องเอาใจใส่หมั่นสังเกตอาการทั้งเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจ และเมื่อพบอาการต้องรีบตรวจรักษา

                       สำหรับแนวทางการพัฒนาปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน พบว่าในปี 2564 นี้ทางเทศบาลได้มีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในตำบลบ้านด่าน โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านด่านเป็นผู้ดูแล โดยจะมีการดำเนินการทั้งหมด 8 ครั้งตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยจะเป็นการเชิญวิทยากร จากโรงพยาบาลบ้านด่าน มาให้ความรู้เรื่องโรคที่มาตามวัยของผู้สูงอายุและแนวทางการรับมือ, การใช้ชีวิตให้มีความสุขของผู้สูงอายุ, โภชนาการและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ, การปฎิบัติตัวในชีวิตประจำวัน เพื่อรักษาสุขภาพร่วงกายและสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สูงอายุรู้จักป้องกันโรคและตรวจสอบอาการเบื้องต้นของตนเองเพื่อการรักษาได้ทันทวงทีและเพื่อให้ผู้สูงอายุผ่อนคลายจากความเคลียดมากขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู