ข้าพเจ้านางสาวพัชรียา หมวดอ่อน ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จากสถิติพบว่ามีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 4000 ล้านคนทั่วโลกและพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งผลต่อความสำเร็จของการขายสินค้าทางออนไลน์ ทำให้แต่ละประเทศหันมาสนใจในการพัฒนาเว็ปไซต์ การทำ application ตลาดออนไลน์ และการขายออนไลน์มากขึ้น สำหรับประเทศไทยคนไทยใช้เวลาเข้าระบบอินเตอร์เนตต่อวันมากที่สุดในโลก และมีการใช้ Social Media โดยเฉพาะ Facebook มากที่สุดในโลก จึงนับว่าเป็นช่องทางการตลาดที่สำคัญ ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถรับรู้สินค้าผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว การทำตลาดโดยใช้สื่อ social media ในการเสริมสร้างการรับรู้ตราสินค้า และภาพลักษณ์ที่จดจำได้ง่ายถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว ลดต้นทุน และเพิ่มยอดขาย เพื่อให้ผู้คนติดตามและเกิดการแชร์ส่งต่อกันไปอย่างทั่วถึงน่าสนใจและจดจำง่าย

โดยตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ถือว่ามีสินค้าอย่างมากมายที่เกิดจากภูมิปัญหาชาวบ้าน รวมถึงกลุ่มคนที่เป็นผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งด้านคหกรรม หัตถกรรม การท่องเที่ยว และสินค้า OTOP แต่เนื่องด้วยตำบลบ้านด่าน ยังถือว่าเป็นตำบลเล็กๆ ไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้างมากนัก รวมถึงจากการสำรวจเชิงลึกของคนในชุมชนทำให้เราพบปัญหาเกี่ยวกับการมีสินค้ามีแหล่งขายแต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก หรือบางกลุ่มมีสินค้าแต่ไม่มีแหล่งขาย ไม่มีตลาดกระจายสินค้า ของคนในชุมชม และจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจด้านการตลาดออนไซส์ สินค้าขายได้น้อยลงคนเดินทางมาซื้อน้อยลง ด้วยเหตุดังกล่าว ทางกลุ่มงานของเราจึงมีความคิดที่จะจัดให้มีการฝึกอบรมกลุ่มชุมชนที่ต้องการพัฒนาด้านสินค้า ให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการตลาดทั้งแบบออนไลน์และตลาดแบบออนไซม์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ทั้งด้าน คหกรรม หัตถกรรม OTOP และการท่องเที่ยว ในตำบลบ้านด่านให้มีโอกาส ช่องทาง ในการขายมากขึ้นโดยกลุ่มของคนที่ทำการตลาดที่มีตลาดออนไซม์อยู่แล้วจะเน้นเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้มากขึ้นรวมถึง การจัดตั้งเพจสำหรับคนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน ในการโฆษณาสินค้าสำหรับผู้ที่สนใจที่จะโปรโมทร้านหรือสินค้าของตนเอง

ทางกลุ่มงานของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับการตอบรับจากคนในชุมชน ตำบลบ้านด่าน ที่จะเข้ามาร่วมอบรมและพัฒนาตำบลบ้านด่าน ให้เป็นที่รู้จักและเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนมากขึ้น โดยแผนงานโครงการดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อผู้นำชุมชนถือเป็นการคืนข้อมูลให้กับชุมชนในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ หากได้รับการตอบรับจากชุมชน ทางกลุ่มงานของเราจะดำเนินเรื่องเสนอโครงการต่อไป

ตัวอย่างกลุ่มและเพจออนไลน์ที่มีขึ้นในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน เราจะส่งเสริมกลุ่มออนไลน์ให้ไปถึงกลุ่มคนที่ไม่ถนัดด้านเทคโนโลยี แต่ต้องการโปรโมทร้านค้าสามารถส่งข้อมูลมาที่เพจที่กลุ่มของเราสร้างเพื่อทำการโฆษณาสินค้าได้

 

อื่นๆ

เมนู