ข้าพเจ้า : นายพันธ์ณรงค์ รัถยาภิรักษ์   ภาคประชาชนทั่วไป  ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : พยาบาลศาสตร์ NS01  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  อีกอย่า่งหนึ่งของประเทศไทย  ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การส่งออก เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย รองลงมาจากการปลูกข้าว และปลูกอ้อย ที่ปลูกมันสำปะหลัง ในพื้นที่บ้านด่านจำนวนมากในพื้นที่บ้านด่านที่ประสบปัญหา่ความแห้งแล้ง ดินแดง ทราย ทำให้การเพาะปลูกพืชชนิดอื่นยากต่อการได้ผลผลิต อีกทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจที่ทำให้ขาดรายได้ ในการปลูกมันสำปะหลังที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ เพิ่มรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้มีรายได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบัน

จากการสำรวจพื้นที่ในชุมชนตำบลบ้านด่าน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่ ซึ่งขาดรายได้ ประสบปัญหาความขาดทุน แห้งแล้ง และฝนตกไม่ตามฤดูกาล ทำให้เก็บเกี่ยวพืชผลผลิตได้ยาก รายได้ต้นทุนก่ารผลิตตกต่ำ จึงหันมาปลูกมันสำปะหลังที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้  มันสำปะหลังมี 2 ชนิด ชนิดหวาน และชนิดขม มีการเพาะปลูกกันมากใน ช่วงมกราคม – กันยายน ของทุกปี  ที่ว่างเว้นจากการทำนา โดยพื้นที่ทั้งหมด 99,375 ไร่ พื้นที่การเกษตร 68,910 ไร่พื้นที่การปลูก 37,486 ไร่ ผลผลิต 26,041 ตัน มีพื้นที่การปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 341 ไร่  ต่อผลผลิต 1,262 ตัน  ซึ่งจากผลผลิตดั่งกล่าว จะส่งไปยังโรงงานที่รับซื้อมันสำปะหลัง ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 8 แห่ง ที่รับซื้อ โดยมันสำปะหลังจะส่งเข้าโรงงาน นำไปแปรรูปหลายอย่างในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆในประเทศไทย เช่น ผงชูรส และอื่นหลายอย่าง ซึ่งจะมีประโยชน์ กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและชุมชนในบ้านด่าน ให้มีรายได้ และที่ทำการเพาะปลูกมากขึ้น ต่อความต้องการ ที่ยังขาดความรู้และประสบการเพาะปลูก ของคนในชุมชนที่ไม่มีอาชีพ ตกงานในหมู่บ้าน โดยให้ความรู้เพิ่มแติม แนะนำในการเพาะปลูก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนด้านการผลิตให้ มีความเข้าใจมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลน รายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้น เพิ่มผลผลิต และรายได้ต่อเศรษฐกิจในชุมชน ให้ดียิ่งขึ้น  ต่อไปในอนาคต

เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังด้วยปุ๋ยระเบิดหัว

มันสำปะหลัง : ความเป็นมาของมันสำปะหลังในประเทศไทย – Kasetsart University Research and Development Institute

 

 

 

 

 

ลำดับชื่อผู้ประกอบการและเบอร์โทรศัพท์  ลานมันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ผู้ประกอบการ เบอร์โทรศัพท์ พื้นที่ลานมัน จำนวนโกดัง ความจุ พื้นที่รวม
1 เจริญพร
1/2 ม.3 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31000
044621112
2 เจียวพืชผล
86/6 หมู่ 10 ถ.ปะคำ-เสิงสาง ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31210
3 เตียง้วนเอียะ
50 หมู่ 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31170
0 4460 6009
4 สันติพืชผล (มังกรทอง)
12 หมู่ 2 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220
08 1966 6508
5 อมรชัยพืชผล
202 หมู่ 10 ถ.สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
0 4467 9091
6 อมรรัตน์
1 หมู่ 9 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
0 4464 1566
7 เอื้อมพร
393 หมู่ 3 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
0 4464 1254, 08 1876 2021
8 เอื้อมพรพานิช
2/3 หมู่ 8 บ้านปลื้ม ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220
08 1955 2710

ให้ “เทคโนโลยี” ดูแล “มันสำปะหลัง” – สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร   

    ในประเทศ - นายกฯเร่งอนุมัติงบ20ล้าน ช่วยเหลือเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังไร่ละ3พัน

 

อื่นๆ

เมนู