ข้าพเจ้า : นายพันธ์ณรงค์ รัถยาภิรักษ์   ภาคประชาชนทั่วไป  ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ่านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัญหาในการพัฒนาหรือการสร้างรายได้ให้มีมากขึ้น โดยสำรวจเป้าหมายการผลิต มีได้หลากหลายเป้าหมาย อาทิ เช่น เพื่อจำหน่าย เพื่อใช้บริโภค/อุปโภค เพื่อใช้บริโภค/อุปโภคและจำหน่าย เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ว่าในตำบลบ้านด่านนั้น มีเป้าหมายการผลิตใดเป็นส่วนใหญ่และสามารถนำมาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ในอนาคต

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเป้าหมายการผลิตของครัวเรือนในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์จาก 755 ครัวเรือน มีผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 589 ครัวเรือน เป้าหมายในการผลิตมากที่สุดคือ เพื่อใช้บริโภค/อุปโภค มีจำนวน 228 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 38.7 ต่อครัวเรือน รองลงมาเพื่อใช้บริโภค/อุปโภคและจำหน่าย จำนวน 195 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 33.1 ต่อครัวเรือน และต่ำที่สุดคือ อื่น ๆมีจำนวน 115 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ต่อครัวเรือน

         

         

ซึ่งเป็นการทำการเกษตรของประชากรตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการวิเคราะห์ข้อมูจจากผลสำรวจเป้าหมายส่วนใหญ่ในการผลิต ส่วนมากชาวบ้านมักจะนำมา เพื่อใช้อุปโภคและบริโภคเป็นหลัก ดังนั้นจึงได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อจะได้หาแนวทางในการพัฒนา โดยจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านสามารถทำเกษตรนอกจากจะนำมาอุปโภค ก็สามารถนำไปจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินลดหนี้สิน เพิ่มรายได้นั่นเอง

อื่นๆ

เมนู