ข้าพเจ้า นางสาวศศิวลัย บุลาลม ประชาชน

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

 

             วันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ความสำคัญของวันสงกรานต์นั้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน จะถือเป็นวันที่เรียกว่าวันสังขานต์ล่องโดยในวันนี้ควรทำความสะอาดบ้านจากนั้นทำความสะอาดชำระล้างร่างกายให้สะอาด และทำจิตใสให้ผ่องใสเพื่อเตรียมรับสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิต และจะเป็นวันแรกของการเล่นสาดน้ำตามประเพณีของไทย วันที่ 14 เมษายน เรียกว่าวันเนา จะเป็นวันที่จัดกิจกรรมเพื่อเป็นมงคลต่างๆ เช่นการขนทรายเข้าวัด ก่อพระเจดีทราย และวันที่ 15 เมษายนเรียกว่าวันพญาวันจะเป็นวันที่มีการจัดเตรียมอาหารใส่สำรับไปถวายพระที่วัดทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระพุทธเจดีย์ นอกจากนี้ลูกหลานที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อก็จะมาทำพิธีรดน้ำญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ เพื่อขอศีลขอพรตามประเพณี โดยการสาดน้ำในวันสงกรานต์เนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าการสาดน้ำจะช่วยให้ฝนฟ้าตกเพราะน้ำเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์

          เทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนกยกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานตำบลบ้านด่าน มีการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์มาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยช่วงวันสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายนของทุกปีจะมีการจัดประเพณีวันสงกรานต์ไปพร้อมกับงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวเพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถสื่อถึงสุขภาพที่แข็งแรงมีการจัดให้ผู้สูงอายุร่วมก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อสร้างความสามัคคี อีกทั้งได้รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและการแสดงการละเล่นของผู้สูงอายุจาก 20 หมู่บ้านโดยสถานที่ในการจัดงานคือวัดระหาน(เกาะแก้วธุดงสถาน) นอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นที่วัดระหานแล้ว ศาสนาสถานหรือวัดอื่นๆ ภายในตำบลบ้านด่าน ก็มีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและการตักบาตรทำบุญนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำความสะอาดโดยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 20 หมู่บ้านจะมีการนำลูกบ้านในชุมชนทำกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านนั้นคือการทำความสะอาดบริเวณหมู่บ้านตัดต้นไม้ตัดหญ้ากวาดถนนต่างๆ เพื่อให้หมู่บ้านน่าอยู่และส่งเสริมความสามัคคีภายในชุมชน

          แต่จากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นส่งผลให้ประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ต้องถูกระงับไว้ก่อนเนื่องจากต้องมีการเตรียมรับมือสถานการณ์การระบาดที่ระบาดลามไปสู่ทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เทศกาลสงกรานต์ในปี 2564 มีข้อจำกัดในการเล่นน้ำโดยมีสโลแกนที่ว่า “ริน รด พรม ใส่หน้ากากไม่สาดน้ำ” ฉลองประเพณีไทยควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมโรคโดยกิจกรรมที่จัดได้ ได้แก่ การสรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณี โดยจะไม่ได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของคนกลุ่มมากรวมถึงกันสาดน้ำเล่นกัน สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดสามารถทำได้แต่ต้องมีการตรวจสอบและทำตามเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุก ๆ คนและเพื่อคาดหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นภายในเร็ววันนี้

 

อื่นๆ

เมนู