ข้าพเจ้า นางสาวศศิวลัย บุลาลม ประชาชน

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

วาตภัย คือภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง มีสาเหตุมาจาก ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจนทําให้เกิด ความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง โดยพายุที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยมีชื่อเรียกว่าพายุฤดูร้อน ส่วนมากจะเกิดระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน โดยจะเกิดขึ้นถี่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พายุฤดูร้อนเกิดจากกระแสลมวนใกล้พื้นดินเป็นส่วนใหญ่ไม่ต่อเนื่องขึ้นไปจนถึงใต้พื้นฐานเมฆ และจะเกิดขึ้นนานๆ ครั้งโดยจะเกิดขึ้นในพื้นที่แคบๆ และมีช่วงระยะเวลาสั้นๆ จึงทำให้เกิดความเสียหายในบางพื้นที่ โดยอันตรายที่เกิดขึ้นจากพายุและลมแรงส่งผลต่อความเสียหายบนบก ทั้งต้นไม้ถอนรากถอนโคน ต้นไม้ทับบ้านเรือนพัง ผู้คนได้รับบาดเจ็บถึงตาย สวนไร่นาเสียหายหนัก บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงไม่สามารถต้านทางความรุนแรงของลมได้ หลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิด กระเบื้องหลังคาปลิว เป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในที่โล่งแจ้ง เสาไฟฟ้า เสาไฟขาด ไฟดับ ไฟฟ้าลัดวงจร

โดยในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประสบกับวาตภัยหรือพายุฤดูร้อนดังที่กล่าวมาข้างต้นในช่วงเวลา 20.00-22.00 น. ของวันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อคนในตำบลเป็นอย่างมากโดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือบ้านเรือนเสียหายจากแรงลมที่พัดมาอย่างรุนแรง หลังคาบ้านเปิด พื้นบ้านเสียหาย หน้าต่างหลุด ฝาเพดานทะลุ  ต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้าน ต้นไม้พืชผลไม้โคนล้มหัก รวมถึงโรงเรือน เช่น โรงเลี้ยงสัตว์ คอกสัตว์ ยุ้งข้าว และผลกระทบที่ตามมาอีกก็คือไฟฟ้าดับเนื่องจากเสาไฟขาด ส่งผลให้คนในตำบลบ้านด่านในบางหมู่บ้านขาดไฟฟ้าและน้ำใช้ถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งจากการเกิดวาตภัยครั้งนี้นับว่ายังมีความโชคดีที่ไม่มีรายงานถึงผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงบ้านเรือนเสียหายเท่านั้น โดยหลังจากเกิดความเสียหายขึ้นทางเทศบาลตำบลบ้านด่านได้มีการประสานงานให้ความช่วยเหลือกับคนในชุมชนที่ประสบภัยโดยได้ออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 20 หมู่บ้านเขียนรายงานความเสียหายและประเมินความเสียหายและได้เข้ามาช่วยเหลือในการซ่อมแซม ในส่วนของอำเภอบ้านด่านมีการช่วยเหลือในด้านถุงยังชีพกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ชาวบ้านได้ทำการตัดต้นไม้และซ่อมแซมบ้านและโรงเรือนให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเพื่อการดำรงชีวิตต่อ

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หลายหมู่บ้านได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งที่ควรปฎิบัติหากเกิดวาตภัยขึ้นมาอีก เช่น การติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุติวิทยา การตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่มีความเสี่ยงที่จะลมทับบ้านเรือนหากเกิดลมพายุ การเตรียมไฟฟ้าสำรองหรือการกักตุนน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน รวมถึงการทำบ้านเรือนให้มีความมั่นคงและพักในอาคารที่ปลอดภัยและมั่งคงไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเป็นการรับมือเบื้องต้นหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีกครั้ง

อื่นๆ

เมนู