ข้าพเจ้านางสาวพรนัชชา แฉล้มรัมย์ บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากมาย ซึ่งภายในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านนั้นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงเช่นกัน โดยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ วัดระหารและวัดบ้านกระดึงทอง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ สวนผักบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งพวกเราได้ทำการลงไปสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับการก่อตั้ง การท่องเที่ยว ปัญหาที่เกิดขึ้น และอื่น ๆ เพื่อให้รู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลบ้านด่านมากขึ้น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างวัดระหารและวัดบ้านกระดึงทองนั้นเป็นที่รู้จัก และก่อสร้างมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีการวางแผนการจัดภูมิทัศน์ที่คล้ายคลึงกัน นั่นคือ มีการจัดผังวัดเป็นสัดเป็นส่วน ปลูกต้นไม้ ต้นยาง ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม โดยเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาของวัดระหารนั้นจะเป็นพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีบุรีรัมย์ เป็นพุทธเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนกยูงที่มีความสวยงาม ในส่วนของวัดบ้านกระดึงทองนั้นคือ เป็นที่พำนักของพระมหาเถระ กิจกรรมที่มีประจำของทั้งสองวัดคือการสวดมนต์ทำวัดเช้าและเย็น รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญของประเทศไทย เช่น วันวิสาขบูชา วันปีใหม่ไทย เป็นต้น จากการสำรวจเชิงลึกทำให้พบว่าทั้งสองวัดนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับสัตว์อย่าง สุนัขและแมวที่เพิ่มมากขึ้นเกินการควบคุม ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อวัดระหารที่มีนกยูง เพราะสุนัขมักจะกินไข่ของนกยูง จึงทำให้การขยายพันธ์นั้นลดลง

ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนผักบ้านโนนสวรรค์ เป็นสถานที่ซึ่งก่อตั้งให้สำหรับประชาชนในบ้านโนนสวรรค์ได้มีที่เสริมสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนของตนเองด้วยการปลูกผัก ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 34 ไร่ และจะแบ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านที่ต้องการปลูกผักคนละ 2-3 งาน ซึ่งปัจจุบันมีครัวเรือนที่เข้าร่วมทั้งหมด 36 ครัวเรือน ซึ่งพืชผักที่ปลูกนั้นจะเป็นไปตามความต้องการของครัวเรือน โดยจะนิยมปลูก ข้าวโพด บวบ ถั่วลิสง กะหล่ำปลี เป็นต้น และจัดจำหน่ายที่ โรงครัวโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ถนนคนเดินเซาะกราว ตลาดประชารัฐ ตำบลบ้านด่าน ตลาดเกษตรกร และจำหน่ายในชุมชน มักจะมีคณะทัวร์มาศึกษาดูงานครั้งละ 10-30 คน โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจเฟสบุ๊กสวนผักบ้านโนนสวรรค์ สำหรับปัญหาที่เราได้ทราบนั้นจะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ร้อนจนทำให้พืชผักนั้นเติบโตลำบาก รวมถึงยาเคมีที่คนทำไร่อ้อยใกล้ ๆ ใช้ส่งผลกระทบมายังสวนผักบ้านโนนสวรรค์

จากการลงพื้นที่ไปสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้พบว่ายังคงมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการมีนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อย เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งทั้งสามสถานที่นั้นต้องการให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และหวังให้มีการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดผู้คนมากขึ้น พวกเราทีมงานจึงเห็นความสำคัญในข้อนี้ และต้องการที่จะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลดึงดูดนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู