ข้าพเจ้านางสาวกัญญาณี คณาศรี บัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าและทีมงานได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ปัญหาและความต้องการของชุมชนของตำบลบ้านด่าน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 พบว่าปัญหาที่พบเจอทั้ง 20 หมู่บ้านคือเรื่องน้ำที่ใช้ในการอุปโภค หรือเรื่องของน้ำประปานั่นเอง

แหล่งน้ำชุมชนที่นำมาผลิตเป็นน้ำประปาใช้ ได้แก่ สระน้ำบ้านโคกขาม หมู่บ้านที่ใช้ได้แก่ บ้านโคกขาม บ้านนาฝาย บ้านโยนช้า และบ้านหนองบึง สระน้ำบ้านระหารและโนนสวรรค์ หมู่บ้านที่ใช้ได้แก่ บ้านระหาร บ้านโนนสวรรค์ และบ้านหนองทับโพธิ์ทอง สระน้ำบ้านตะโคง หมู่บ้านที่ใช้ได้แก่บ้านหัวถนนและบ้านตะโคง สระน้ำบ้านทุ่งสว่าง หมู่บ้านที่ใช้ได้แก่ บ้านทุ่งสว่างและบ้านโนนเจริญ สระน้ำบ้านหนองทับ มีเพียงหมู่บ้านเดียวที่ใช้คือ บ้านหนองทับ ส่วนหมู่บ้านบ้านโนนสว่าง จะใช้น้ำประปาจากบ้านหนองแวง ปัญหาที่พบคือปัญหาการขาดแคลนน้ำ ยามหน้าแล้งน้ำสกปรกเป็นสีโคลน และอีก 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกระดึง บ้านหนองบัวทอง บ้านเสม็ด บ้านหนองหว้าประชาสรรค์ บ้านด่าน บ้านโคกวัด และบ้านสองห้อง ใช้น้ำประปาของตำบลบ้านด่านแหล่งผลิตคือลำตะโคง  ปัญหาที่พบคือ น้ำสกปรก มีแต่ฝุ่น น้ำเป็นสีเหลือง มีกลิ่นเหม็น น้ำไหลเบา และมีน้ำมูลสัตว์ผสม

สำหรับแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำของตำบลบ้านด่านคือ จะมีการเขียนของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อมาพัฒนาแหล่งน้ำโดยการขุดลอกสระให้ลึกกว่าเดิม และทำการรื้อระบบประปาเก่าและติดตั้งระบบประปาใหม่ทั้งหมด และมีการจัดทำการเบี่ยงน้ำที่มีการผสมของมูลสัตว์ไม่ให้ไหลมารวมกับน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา เพียงเท่านี้ประชาชนในตำบลบ้านด่านจะได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและมีมาตรฐาน

 

 

อื่นๆ

เมนู