ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ อภัยศรี โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ผู้จ้างงานประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS-02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤภาคม ร่วมกับทีมงานและคณาจารย์
หลังจากเกิดโควิด-19 ระบาดขึ้นในรอบใหม่นี้ ทำให้ลงพื้นที่ได้ยาก ข้าพเจ้าจึงได้อบรมทักษะที่ทางโครงการได้ให้ผู้จ้างงานได้อบรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน และด้านสังคม อย่างน้อยด้านละ 20 ชั่วโมง ครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้ทำให้ลดการติดเชื้อของโรคและได้ความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยครับ
เมื่อวันที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการสำรวจเก็บข้อมูลผ่านแอพ CBD มีทั้งหมดจำนวน10ข้อ ได้แก่ 1.ผู้ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2.แหล่งท่องเที่ยว 3.ที่พัก/โรงแรม 4.ร้านอาหารในท้องถิ่น 5.อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น 6.เกษตรในท้องถิ่น 7.พืชในท้องถิ่น 8.สัตว์ในท้องถิ่น 9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ติดต่อประสานงานขออนุญาติผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านก่อนที่จะลงพื้นที่ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลาย จึงต้องขออนุญาติก่อนว่าสามารถลงพื้นที่ได้หรือไม่ ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้สวมหน้ากากและล้างเจลล้างมือทุกครั้งในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยต่อสถานการณ์โควิด 19
และในวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2564 ได้มีการจัดประชุมออนไลน์ข้องผู้จ้างงาน เพื่อปรึกษาหารือแบ่งหมู่บ้าน และแบ่งผู้จ้างงานออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการปฏิบัติงานในคร้ังนี้
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่
เนื่องจากในขณะนี้มีปัญหาโรคระบาร้ายแรงทำให้การลงพพื้นที่ยากขึ้น และส่วนใหญ่ประชากรจะไม่ค่อยอยู่บ้านทำให้การเก็บข้อมูลได้ไม่เต็มที่

อื่นๆ

เมนู