“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

            ข้าพเจ้า นางสาวสุชาวลี พุทธิชนม์ ประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            การปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษาได้มีการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มดึงข้อมูลจากที่ได้ทำการสำรวจแบบสอบถามในแต่ละหมู่บ้าน และได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการดึงข้อมูลในแต่ละด้าน และทางหัวหน้ากลุ่มได้มีการนัดประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในครั้งต่อ ๆ ไป

            หลังจากเกิดโควิด-19 ระบาดขึ้นในรอบใหม่นี้ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ดิฉันจึงได้อบรมทักษะที่ทางโครงการได้ให้ผู้จ้างงานได้อบรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน และด้านสังคม อย่างน้อยด้านละ 20 ชั่วโมง ครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้ทำให้ลดการติดเชื้อของโรคและได้ความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะ

            ในการทำงานเดือนที่สามถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้มีการพัฒนาตนเองในการทำงานและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมากขึ้น ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของนักศึกษาทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกค่ะ

อื่นๆ

เมนู