“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวดบุรีรัมย์

       ข้าพเจ้า นางสาวสุชาวลี พุทธิชนม์ ประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือน

        วันที่ 9 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือน ณ บ้านตราดตรวน หมู่ 4, บ้านหนองม่วง หมู่ 8 และบ้านหมื่นพิทักษ์ หมู่ 18 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะนำข้อมูลมากรอกลงในระบบต่อไป จากที่ได้ลงพื้นที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามจึงมีอายุ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บริบทของชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีหนองน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ในชุมชน รายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำการเกษตรเช่น ทำนา ทำไร่ จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประชาชนประชนได้รับผลกระทบบ้างทั้งในด้านของการดำรงชีวิต การเดินทาง และการรักษาพยาบาล ต้องมีการป้องกันตนเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

        โดยภาพรวมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ภายในชุมชน พบว่าชาวบ้านยังมีปัญหายากจนเนื่องจากมีแต่อาชีพเกษตรกร ผู้สูงอายุมีรายได้แค่ทางเบี้ยผู้สูงอายุเกิดการว่างงาน

        วันที่ 17 มีนาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกันรายงานความคืบหน้า และวางแผนการทำงานในเดือนต่อ ๆ ไป         

        ในการทำงานเดือนที่สองถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้มีการพัฒนาตนเองในการทำงานมากขึ้น ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของนักศึกษาทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู