“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

NS-02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวสุชาวลี พุทธิชนม์ ประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            การปฏิบัติงานในช่วงเดือนกรกฎาคม ได้มีการนัดหมายประชุมออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดและแบ่งการทำงานของกลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินโครงการกับชุมชนมีหัวข้อดังนี้ 1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การยกระดับสินค้า OTOP) 2. การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 3. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 4. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้มีการนัดหมายประชุม ณ อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้อยู่ในกลุ่มรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การยกระดับสินค้า OTOP) อาจารย์ผู้ควบคุมงานได้ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางให้แก่สมาชิกในกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการทำงาน ซึ่งไม่สามารถลงพื้นที่ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ได้ ดังนั้นจึงมีการมอบหมายงานผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ได้มีการวางแผนการดำเนินโครงการไว้ล่วงหน้าและสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

ในการทำงานเดือนนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้มีการพัฒนาตนเองในการทำงานและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมากขึ้น ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของนักศึกษาทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกค่ะ

   

 

 

อื่นๆ

เมนู