ข้าพเจ้า นางสาวเกศิณี  ภักดีพันธ์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้จ้างงานตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

สืบเนื่องจากโครงการที่ผ่านมาของเดือนที่แล้วทางเราและทีมงานได้จัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของตำบลชุมเห็ด ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางเราได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุขึ้น ซึ่งมีความห่วงใยในผู้สูงอายุในวัยเกษียณในเรื่องสมองเสื่อม จึงได้มีกิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งมีชื่อโครงการว่า โครงการส่งเสริมสุขภาพ หมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ 19 ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการจัดโครงการในครั้งนี้ทางคณะอาจารย์และผู้จ้างงานได้จัดการประชุมออนไลน์ขึ้นเพื่อปรึกษาหารือและเพื่อตอบสนองความตามแบบสำรวจความต้องการของชาวบ้านในหมู่บ้าน และก่อนวันลงจัดกิจกรรม 1 วันทางผู้จ้างงานได้จัดเตรียมสิ่งของและสถานที่ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 u2tตำบลชุมเห็ด ได้ลงพื้นที่ ณ.หมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่19 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ขอจัดกิจกรรมกับทางเทศบาลเมืองชุมเห็ดและทางผู้ใหญ่ประดิษฐ์ เพ่งพิศ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่19) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเน้นเป็นผู้สูงอายุและ อสม.  โดยมีท่านอาจารย์ สุภาพร มะรังษี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ ผู้ใหญ่บ้านเมืองใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้  โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่อง ในเรื่องของโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และยังมีนักศึกษาชั้นปีที่4 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ด้านการบริหารร่างกายเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อสมองในผู้สูงอายุ และท่านอาจารย์ ดร. ณรงค์กร  ชัยวงค์ เป็นผู้ให้ความรู้และแรกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโรคต่างของผู้สูงอายุ   การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดภายใต้การควบคุมของโรคระบาด โควิค 19

 

และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดการประชุมออนไลน์เพื่อจัดทำแบบสอบถาม CBD ต่อเนื่องจากเดือนก่อนๆนั้น  ทางผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลตามเป้าหมายที่กำหนด  และได้นำข้อมูลมาคีย์ลงระบบ CBD  ที่ทางส่วนกลางกำหนดเป็นที่เรียบร้อย

อื่นๆ

เมนู