ข้าพเจ้านายณัฐวุฒิ อภัยศรี โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ดังนี้

ในเดือนที่ผ่านมาทางตำบลชุมเห็ดของเราได้มีการประชุมและวางแผนจัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ในการจัดโครงการในครั้งนี้ทางคณะอาจารย์และผู้จ้างงานได้จัดการประชุมออนไลน์เพื่อวางแผนและแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงาน เพื่อตอบสนองตามแบบสำรวจความต้องการของชาวบ้านในหมู่บ้าน

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ที่จะจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและได้ทำการจัดเตรียมสถานที่ต่างๆและซื้อของที่จะใช้ในกิจกรรม

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้จัดโครงการ“ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” โดยกิจกรรมดังกล่าว มีท่านอาจารย์สุภาพร มะรังสี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ใหญ่บ้านเมืองใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ด้านการบริหารร่างกายเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อสมองในผู้สูงอายุ และท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์กร ชัยวงศ์ เป็นผู้มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนความรู้เรื่องโรคต่างๆในผู้สูงอายุ

ในที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการลงข้อมูลในระบบCBD
วันที่ 9 -12 พฤศจิกายน 2564 ผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อติดต่อและหาข้อมูลจากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อเพื่อจะได้ทำการลงข้อมูลในระบบ CBD
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้แบ่งกลุ่มจัดทำการบ้านสรุปข้อมูลของ CBD

อื่นๆ

เมนู