โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

         ข้าพเจ้านายภธรเดช พวงเดชานนท์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนดังนี้

         ในเดือนพฤศจิกายน ได้มีการประชุมวางแผนจัดโครงการประเดือน ในเดือนนี้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานเร่งเห็นความสำคัญของสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุการจัดโครงการได้มีการเตรียมสถานที่ และได้ทำความสะอาดหอประชุมโรงเรียนเพื่อที่เตรียมงานในการจัดกิจกรรม และได้ประสานผู้ใหญ่บ้าน อสม. เทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจายข่าวสารให้ผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมกิจกรรม

          ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้อายุโดยกิจกรรมครั้งนี้ มีท่านอาจารย์สุภาพร มะรังสี คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะอาจารย์พยาบาลศาสตร์ และผู้ใหญ่บ้านเมืองใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้เรียนเชิญวิทยากร จากมหาลัยเวสเทิร์นจังหวัดบุรีรัมย์มาให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และมีนักศึกษาจากมหาลัยเวสเทิร์น มาสาธิตให้ความรู้ด้านการบริหารร่างกายให้ผู้สูงอายุรู้จักท่าบริหารร่างกายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมีอาจารย์ ดร.ณรงค์กรชัยวงศ์ มาให้ความรู้เรื่องโรคที่จะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอีกด้วย

           นอกจากนี้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด เเหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก/โรงเเรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่นพืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และเเหล่งน้ำในท้องถิ่น มาลงข้อมูลใน CBD เพื่อมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตำบลนั้นๆ และเพื่อนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

          การลงพื้นที่ในชุมชนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ประชากรในชุมชนเกิดความรู้ความสามารถและความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้โดยมีการส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำขึ้นครั้งนี้คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้ขณะที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโครงการของเรามีความระมัดระวังและป้องกันของโรคติดต่ออย่างเข้มงวด

อื่นๆ

เมนู