โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

         ข้าพเจ้านายภธรเดช พวงเดชานนท์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ดังนี้

         ในเดือนพธันวามคม ได้มีการประชุมวางแผนจัดโครงการประเดือน ในเดือนนี้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานเร่งเห็นความสำคัญของสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน จึงได้จัดโครงการหลายกิจกรรมต่างๆมีดังนี้  ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ , พันธุ์ข้าวหอมมะลิ105และน้ำหมักชีวภาพ , ส่งเสริมและรณรงค์การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว , การพัฒนาการย้อมสีเส้นไหมสู่การคัดสรรผ้าให้ได้มาตรฐานการรับรอง , เสริมสร้างสิ่งเเวดล้อมด้วยเกษตรอินทรีย์ การจัดโครงการได้มีการเตรียมสถานที่ และได้ทำความสะอาดหอประชุมเพื่อที่เตรียมงานในการจัดกิจกรรม และได้ประสานผู้ใหญ่บ้าน อสม. เทศบาลเมืองชุมเห็ด ประจายข่าวสารให้ผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมกิจกรรม

         การจัดกิจกรรมทางทีมปฏิบัติงานได้เล็งเห็นปัญหาต่างๆในชุมชน จึงได้คิดค้นกิจกรรมเหล่านี้มาพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานงานได้ตระหนักปัญหาเหล่านี้จึงปรึกษาคณะอาจารย์ให้มีกิจกรรมแก้ไขปัญหาในชุมชนให้มีประโยชน์ต่อคนในขุมชนและดูแลคนชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นโดยการ Rebranding packaging สินค้าเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ทำให้สินค้าดูมีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้บริโภค ส่งเสริมช่องทางการขายออนไลน์ให้ชาวบ้านได้ความรู้ ความเข้าใจในการขายออนไลน์มากขึ้นและส่งเสริมให้ชาวบ้านทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการทำเกษตร แทนการใช้ปุ๋ยเคมีในท้องตลาดที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ได้มีการพัฒนาฝีมือสินค้าหัตถกรรมการทอผ้าไหมให้มีการช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านที่มีความสามารถในการทอผ้าไหมให้มีความรู้ใหม่ๆที่จะพัฒนาฝีมือการทอผ้าไหมให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ได้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมีวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวการปรับทัศนียภาพในบ้านจากพืชพันธุ์ที่มีอยู่ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมและบ้านเรือนน่าอยู่มากขึ้น อีกทั้งทีมผู้ปฏิบัติได้แจกพืชผักสวนครูและผลไม้แก่ชาวบ้าน

          ทั้งนี้ได้แนวคิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คเพราะเป็นการระดมความคิด  ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่ให้แนวคิดในการประชุมและข้อมูลต่างๆเพิ่มมากขึ้น ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านบ้านเมืองใหม่ อสม. และชาวบ้านในพื้นที่ที่ให้การต้อนรับทีมผู้ปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยม

          ทุกครั้งในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ประชากรในชุมชนเกิดความรู้ความสามารถและความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้โดยมีการส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำขึ้นครั้งนี้คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้ขณะที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโครงการของเรามีความระมัดระวังและป้องกันของโรคติดต่ออย่างเข้มงวด

อื่นๆ

เมนู