ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องข้าวพันธุ์ดี ในชุมชน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง บุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้า นางสาวพิจิตรา ประดิษฐโสภณ นักศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสต์

ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนั้น หลายๆ พื้นที่ ในตำบลชุมเห็ด มาพึ่งพาผลผลิตจากการปลูกข้าวมากขึ้น เพื่อผลิตข้าวเลี้ยงครอบครัวตนเองและจัดจำหน่าย มีการทุ่มเททั้งด้าน งบประมาณ และ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อ สภาพแวดล้อมและศัตรูพืช เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการบริโภค แต่ก็มีบาง พื้นที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ โดยมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุ์ข้าวที่ปลูกไม่ได้คุณภาพ ประชนไม่มี ความรู้เรื่องการปลูกข้าวแบบสมัยใหม่ การดูแลที่ถูกวิธี และรวมทั้งการจัดจำหน่ายข้าว ปัญหาเหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งจาก ภาวะวัชพืช ปัญหาจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย

จึงทำให้พวกเรากลุ่ม NS-02 ร่วมประชุมกับคณะอาจารย์จัดทำโครงการพันธุ์ข้าวให้แก่ ชาวบ้านชุมชน ตำบลชุมเห็ด โดยรวบรวมรายชื่อสมาชิกกลุ่มเกษตรกรข้าวพันธุ์ดี และจัดตั้งกลุ่มเพื่อ ขึ้นทะเบียนข้าวพันธุ์ดี นอกจากนี้ยังเชิญวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์มาให้ความรู้เกี่ยว กับข้าวพันธุ์ดี การเพาะปลูก การดูแล และการจัดจำหน่าย โดยการจัดจำหน่ายข้าวนั้น กลุ่ม NS-02 ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุข้าวสาร

เพื่อให้ชุมชนบรรจุเพื่อนำไปจำหน่ายส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน ตำบลชุมเห็ดอีกด้วย จากโครงการข้าวพันธ์ดี ของชุมชนตำบลชุมเห็ด ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมการจัดโครงการข้าวพันธุ์ดี แต่เนื่อง ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน covid-19 ทำให้มีผลกระทบในการด้านการทำงาน จึงต้องมีความระมัดระวัง มากยิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม ของข้าพเจ้านั้นได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากการร่วมมือ ของทุกคน

อื่นๆ

เมนู