ข้าพเจ้านายนรรฆพล  ตั้งนภาดล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564

    ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณสำนักกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานคือนายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน

    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” นำโดยนายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์

    วันที่ 5 มีนาคม 2564ได้ลงพื้นที่โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อปักหมุดและวัดขนาดของพื้นที่ สระ คลองใส้ไก่ เพื่อให้ขุดตามแบบที่ได้วางเอาไว้

    ช่วงเช้าของวันที่ 9 มีนาคม 2564 ได้ติดตามนายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์
ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “อยู่ดีมีแฮงกับโคกหนองนา”

    ช่วงบ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2564ลงพื้นดีติดตามความเก้าหน้าโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

    ช่วงเช้าวันที่ 16 มีนาคม 2564 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาด

    ช่วงบ่ายวันที่ 16 มีนาคม 2564 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมทเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาดลกมหาราช และปิดทองฉัตรจำลอง

อื่นๆ

เมนู