ข้าพเจ้า นายนรรฆพล  ตั้งนภาดล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานคือ นายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองข่า ตำบลเสม็ด อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 2 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” นำโดยนายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อถ่ายภาพมุมสูง

วันที่ 5 เมษายน 2564 ได้นำทหารส่วนรักษาพระองค์ลงสำรวจพื้นที่โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” นำโดย นายสถาพร  ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์

             

    วันที่ 8 เมษายน 2564 ได้ติดตามนายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ไปงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้านอำเภอเมืองบุรีรัมย์

ณ ศาลาการเปรียญ วัดกลางพระอารามหลวง

วันที่ 11 เมษายน 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวที่สำนีักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์

วันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลอีสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

เพื่อเก็บภาพหลังการขุดสระตามแบบของกรม

        

 

อื่นๆ

เมนู